NAUJOJI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJOS VERSIJA

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah   pranešė,   kad   Šventasis   Tėvas   Pranciškus,   maloningai   patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius –Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. (Motina Gailestingumo, Motina Vilties, Keliaujančiųjų Priebėga)KYRIE, ELEISON! CHRISTE, ELEISON! KYRIE, ELEISON!

KRISTAU, IŠGIRSK MUS! KRISTAU, IŠKLAUSYK MUS!

 

TĖVE, DANGAUS DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!

SŪNAU, PASAULIO ATPIRKĖJAU, DIEVE

ŠVENTOJI DVASIA, DIEVE,

ŠVENTOJI TREJYBE, VIENAS DIEVE,

 ŠVENTOJI MARIJA, MELSKI UŽ MUS!

ŠVENTOJI DIEVO GIMDYTOJA,

ŠVENTOJI MERGELIŲ MERGELE,

MOTINA KRISTAUS,

MOTINA BAŽNYČIOS,

MOTINA GAILESTINGUMO,

MOTINA DIEVO MALONĖS,

MOTINA VILTIES,

MOTINA TYRIAUSIOJI,

MOTINA SKAISČIAUSIOJI,

MOTINA NEPALYTĖTOJI,

MOTINA NESUTEPTOJI,

MOTINA MEILINGOJI,

MOTINA STEBUKLINGOJI,

MOTINA GEROJI PATARĖJA,

MOTINA SUTVĖRĖJO,

MOTINA IŠGANYTOJO,

MERGELE IŠMINTINGOJI,

MERGELE GARBINGOJI,

MERGELE ŠLOVINGOJI,

MERGELE GALINGOJI,

MERGELE MALONINGOJI,

MERGELE IŠTIKIMOJI,

TEISYBĖS PAVEIKSLE,

IŠMINTIES SOSTE,

MŪSŲ LINKSMYBĖS PRIEŽASTIE,

DVASIOS INDE,

GARBĖS INDE,

ĮSTABUSIS MALDINGUMO INDE,

PASLAPTINGOJI ROŽE,

DOVYDO BOKŠTE,

BALČIAUSIASIS BOKŠTE,

AUKSO NAMAI,

SANDOROS SKRYNIA,

DANGAUS VARTAI,

AUŠROS ŽVAIGŽDE,

LIGONIŲ SVEIKATA,

NUSIDĖJĖLIŲ GYNĖJA,

KELIAUJANČIŲJŲ PRIEBĖGA,

NULIŪDUSIŲJŲ PAGUODA,

KRIKŠČIONIŲ PAGALBA,

KARALIENE ANGELŲ,

KARALIENE PATRIARCHŲ,

KARALIENE PRANAŠŲ,

KARALIENE APAŠTALŲ,

KARALIENE KANKINIŲ,

KARALIENE IŠPAŽINĖJŲ,

KARALIENE MERGELIŲ,

KARALIENE VISŲ ŠVENTŲJŲ,

KARALIENE BE GIMTOSIOS NUODĖMĖS PRADĖTOJI,

KARALIENE Į DANGŲ PAIMTOJI,

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽINIO,

KARALIENE ŠEIMOS,

KARALIENE TAIKOS,


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - pasigailėk mūsų!

 

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

 

 Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!

 Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

    Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.


Komentarai