ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA


1 Diena - 11. 29 D.

SKAITYK

VIEŠPATS Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: „Kur tu esi?“ Jis atsiliepė: „Išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau“. Dievas jo klausė: „Kas gi tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgei vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti?“ Žmogus atsakė: „Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau“. VIEŠPATS Dievas kreipėsi į moterį: „Kodėl tu taip padarei?“ Moteris atsakė: „Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau“. VIEŠPATS Dievas tarė žalčiui: Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių; jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną“. (Pr 3, 9-14.15)

MĄSTYK

 „Dievas atsiuntė savo Sūnų“ (Gal 4, 4), bet, kad „paruoštų Jam kūną“, panorėjo laisvo kūrinio bendradarbiavimo. Todėl savo Sūnaus Motina Jis nuo amžių išrinko Izraelio dukrą, jauną žydaitę iš Galilėjos Nazareto, „mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija“ (Lk 1, 27): Gailestingumo Tėvas norėjo, kad iš anksto paskirtoji Motina pareikštų savo sutikimą prieš Sūnui įsikūnijant, idant tokiu pat būdu, kokiu moteris prisidėjo prie mirties, ji būtų prisidėjusi ir prie gyvybės. (Katalikų Bažnyčios Katekizmas 488)

MELSKIS

Švenčiausioji Mergele, aš tikiu ir išpažįstu Tavo šventąjį ir nekaltąjį, tyrą ir be dėmės Prasidėjimą, o tyriausioji Mergele! Per savo mergaitišką nekaltybę, savo Nekaltąjį Prasidėjimą, savo šlovingą Dievo Motinos titulą išprašyk man iš savo brangiojo Sūnaus nusižeminimo, artimo meilės, didelio širdies, kūno ir proto tyrumo, šventos ištvermės gerame iki galo, pamaldumo dovanos, gero gyvenimo ir geros mirties. Amen. (Šv. Luiza Marillac)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Prieš visus amžius Dievas išrinko Mariją!
A. Kad ji būtų jo Sūnaus Gimdytoja!

3 Sveika Marija

Komentarai

Rašyti komentarą