LURDO MERGELĖS MARIJOS LITANIJA


Kyrie eleison - Chrite eleison - Kyrie eleison

Kristau, išgirsk mus

Kristau, išklausyk mus


Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, -

Šventoji Dvasia Dieve, -

Šventoji Trejybe vienas Dieve -


Šventoji Marija, - melski už mus

Šventoji Dievo Gimdytoja, -

Motina Kristaus, -

Motina Išganytojo, -


Lurdo Mergele Marija, Krikščionių Pagalba, -

Lurdo Mergele Marija, Meilės Šaltini, -

Lurdo Mergele Marija, Vargšų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Nuskriaustųjų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Našlaičių Motina, -

Lurdo Mergele Marija, visų vaikų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, visų tautų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Bažnyčios Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Apleistųjų Bičiule, -

Lurdo Mergele Marija, Sielvartaujančių Suraminime, -

Lurdo Mergele Marija, Benamių Priebėga, -

Lurdo Mergele Marija, Keliaujančių Vadove, -

Lurdo Mergele Marija, Silpnųjų Galybe, -

Lurdo Mergele Marija, Nusidėjėlių Gynėja, -

Lurdo Mergele Marija, kenčiančiųjų paguoda, -

Lurdo Mergele Marija, mirštančiųjų pagalba, -


Dangaus Karaliene, -

Taikos Karaliene, -


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes - atleisk mums, Viešpatie

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - išklausyk mus, Viešpatie

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - pasigailėk mūsų.


Kristau, išgirsk mus

Kristau, išklausyk mus


Melskimės. Leisk, Visagali Dieve, savo tarnams džiaugtis kūno ir proto sveikata; tegul šlovinguoju amžinosios Mergelės Marijos užtarimu mes būsime išvaduoti iš dabartinių sielvartų ir džiaugsimės amžina Dangaus laime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. amen

Komentarai