NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

(Šv. Margarita Marija Alakok)

 Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

 Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

 Marjos Širdie, melski už mus!

Marijos Širdie, panaši į Dievo Širdį,

Marijos Širdie, su Jėzaus Širdimi suvienytoji,

Marijos Širdie, Šventosios Dvasios įranki,

Marijos Širdie, Švenčiausiosios Trejybės šventove,

Marijos Širdie, įsikūnijusio Žodžio tabernakuli,

Marijos Širdie, gimtosios nuodėmės nesuteptoji,

Marijos Širdie, gausus malonių lobyne,

Marijos Širdie, pagirta tarp visų širdžių,

Marijos Širdie, spindintis šlovės soste,

Marijos Širdie, nuolankumo bedugne,

Marijos Širdie, dieviškosios meilės auka,

Marijos Širdie, su Atpirkėju nukryžiuotoji,

Marijos Širdie, nuliūdusiųjų paguoda,

Marijos Širdie, nusidėjėlių prieglobsti,

Marijos Širdie, mirštančiųjų viltie,

Marijos Širdie, Dievo gailestingumo tvirtove.

 Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 K. Nekaltoji Dievo Motina, švelnios ir nuolankios Širdies.

A. Padaryk mūsų širdis panašias į Išganytojo Širdį.

 Melskimės. Švelnusis ir gerasis Dieve, rūpindamasis nusidėjėlių išganymu ir kenčiančiųjų apsauga, Tu padarei Nekaltąją Marijos Širdį savo meile ir gailestingumu panašią į Tavo dieviškojo Sūnaus Širdį. Duok, kad visi, kurie garbina nekaltą ir meilingą Dievo Motinos Širdį, dėl jos nuopelnų ir užtarimo būtų perkeisti pagal Jėzaus Kristaus Širdį. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.


Komentarai