MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Vestuvės Galilėjos Kanoje


II slėpinys: Pirmasis Viešpaties Jėzaus atliktas stebuklas vestuvėse Galilėjos Kanoje

Dievo Žodis
Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę! Nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe; o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“. Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. (Apr 19, 6-9).

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė.  Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. (Jn 2, 1-12)

Mąstymas
Iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Redemptoris mater.
Marija dalyvauja Galilėjos Kanoje kaip Jėzaus Motina ir reikšmingai prisideda prie „pradžios ženklų”, parodančių jos Sūnaus, kaip Mesijo, galią: „Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: ‘Jie nebeturi vyno’. Jėzus atsakė: ‘O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda’” (Jn 2, 3–4). Evangelijoje pagal Joną ši „valanda” reiškia Tėvo nustatytą laiką, kai Sūnus atliks savo darbą ir bus išaukštintas (plg. Jn 7, 30; 8, 20; 12, 23. 27; 13, 1; 17, 1; 19, 27). Nors Jėzaus atsakymas atrodo kaip atsisakymas (ypač labiau turint galvoje tvirtą konstatavimą: „Dar neatėjo mano valanda”), Marija vis dėlto kreipiasi į tarnus ir jiems taria: „Darykite, ką tik jis jums lieps” (Jn 2, 5). Tada Jėzus liepia tarnams pripilti indus vandens, ir vanduo virsta vynu, geresniu už pateiktąjį vestuvių pokylio pradžioje. Koks gilus Jėzaus ir jo Motinos tarpusavio supratimas! Kaip įsiskverbti į jų artimos dvasinės vienybės slėpinį? Tačiau pats faktas iškalbingas. Šis įvykis tikrai išryškina naują Marijos motinystės matmenį ir naują prasmę. Marijos rūpinimasis žmonėmis, tai, kad ji gręžiasi į visus jų poreikius ir vargus. Galilėjos Kanoje parodytas tik vienas konkretus žmonių skurdo aspektas, iš pirmo žvilgsnio menkas ir visai nesvarbus („Jie nebeturi vyno”). Tačiau tam tenka simbolinė vertė: atsigręžti į žmogaus vargus sykiu reiškia įtraukti juos į Kristaus mesijinės veiklos ir išganomosios galios spindesio sritį. Tai – tarpininkavimas: Marija stovi tarp savo Sūnaus ir žmonių, kamuojamų skurdo, nepriteklių ir kančių. Ji atsistoja „tarp” jų, tai yra tarpininkauja ne kaip pašalietė, bet kaip Motina, žinodama, jog kaip tokia gali pateikti Sūnui žmonių poreikius ir net „turi teisę” tai daryti.

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Malda
Visagali Tėve, savo dieviška išmintimi ir meile, Tu panorai, kad Švenčiausioji Mergelė Marija, atliktų savo vaidmenį mūsų Išganymo slėpinyje; duok, kad girdėdami Kristaus Motinos žodžius, mes darytume tai, ką Jis liepia savo Evangelijoje, kurią mums paliko. Jis gyvena ir viešpatauja...

Komentarai

  1. Ar norite taikos savo gyvenime, taip pat pavargote išgyventi nepageidaujamas traumas savo santuokiniame gyvenime. Dr Egwali yra čia tik tam, kad padėtų išspręsti tą chaosą ir sugrąžintų jūsų namams nesibaigiančią ramybę. Viskas priklauso nuo jūsų pozityvumo lygio ir nuo to, kaip esate pasiryžę įnešti pokyčių į savo gyvenimą, nes jie abu yra svarbūs atliekant šią pareigą, jis sutaupė daug, o aš esu vienas iš jų. Kalbėkitės su juo šiandien ir turite begalę priežasčių vėl šypsotis .. Whatsapp / +2348122948392
    Paštu / dregwalispellbinder@gmail.com

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą