MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Krikštas Jordane


ŠVIESOS SLĖPINIAI

I slėpinys: Viešpaties Jėzaus krikštas Jordane

Dievo Žodis
Viešpaties DIEVO dvasia su manimi, nes VIEŠPATS patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. (Iz 61, 1).

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“. (Mt 3, 13-17)

Mąstymas
Iš šventojo vyskupo Grigaliaus Nazianziečio Pamokslų
Apšviečiamas Kristus, tad nušviskime ir mes; krikštijamas Kristus, tad ženkime kartu su juo į vandenį, kad kartu ir išbristume. Jonui Krikštytojui krikštijant žmones, prisiartina Jėzus, matyt, norėdamas pašventinti savo krikštytoją; kaip žinoma, – kad vandenin nugramzdintų senąjį Adomą, pirma mūsų ir dėl mūsų pašventintų Jordano upę, kad pats, būdamas dvasia ir kūnas, mus pašventintų Dvasia ir vandeniu. Krikštytojas nesutinka, Jėzus prieštarauja. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, sako žiburys Saulei, balsas – Žodžiui, didžiausias tarp gimusių iš moterų – visos kūrinijos Pirmgimiui; tas, kuris šoktelėjo motinos įsčiose, – tam, kuris įsčiose buvo pagarbintas; esamas ir būsimasis pirmtakas – tam, kuris pasirodė ir dar pasirodys. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, ir, reikėtų pridurti, dėl tavęs. Mat žinojo, jog būtų buvęs pakrikštytas kankinystei; arba būtų nuskaistintas kaip Petras, kuriam buvo nuplautos ne tik kojos. Ir štai Jėzus išbrenda iš vandens, keldamas į aukštybes pasaulį, ir regi plyštant bei prasiveriant dangų, kurį Adomas sau bei savo palikuonims buvo uždaręs, kaip ir Edeno sodą, saugomą liepsna švytruojančio kalavijo. Štai ant jo nusileidžianti Dvasia patvirtina jo dievystę, pati būdama jam lygi; iš aukštybių pasigirsta balsas, jog iš čia jis yra kilęs. Sklęsdama tarsi balandis regimu pavidalu, Dvasia suteikia garbę jo kūnui, įgavusiam dieviškumo, taigi Dievui. Panašiai prieš daugybę amžių balandis paskelbė potvynio pabaigą.

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Malda
Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume. Prašome per tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai