MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Apsilankymas


II slėpinys: Mergelės Marijos apsilankymas pas Elzbietą

Dievo Žodis
Klausykis! Mano mylimasis! Štai jis ateina, šokinėdamas per kalnus, liuoksėdamas per kalvas. (Gg 2, 8)

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. (Lk 1, 39-45.56)

Mąstymas
Iš šventojo vyskupo Ambraziejaus Evangelijos pagal Luką aiškinimo
Kurgi ji, nešina Dievu, dabar galėjo skubintis, jei ne į tas aukštumas? Juk Šventosios Dvasios malonė nemėgsta vėluoti ir gaišti. Atėjus Marijai kartu su Viešpačiu, išsyk apreiškiamos malonės, nes vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Atkreipk dėmesį į vieną skirtumą ir atskirų žodžių reikšmes. Elzbieta pirmoji išgirdo pasveikinimą, tačiau Jonas pirmasis pajuto malonę; ji išgirdo balsą ausimis, o anas šoktelėjo paliestas slėpinio; ji patyrė Marijos, o jis Viešpaties atėjimą, moteris moters, o kūdikis kūdikio; jos kalbasi apie malonę, o jie veikia jų įsčiose, pradėdami atskleisti gerumo slėpinį motinoms, ir paskatintos šio dvigubo stebuklo jos ima pranašauti mažutėlių dvasia.

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Malda
Visagali amžinasis Dieve, tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, laukiančią dieviškojo Sūnaus užgimimo, įkvėpei aplankyti Jono Krikštytojo motiną Elzbietą; suteik malonę, kad mes taip pat būtume klusnūs Šventajai Dvasiai ir su Marija šlovintume tave per amžius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai