MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Atsimainymas

IV slėpinys: Viešpaties Atsimainymas ant Taboro kalno

 

Dievo Žodis

Mylimieji! Mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet būdami savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“. Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. (2Pt 1, 16-18).

 

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. (Mt 17, 1-8)

 

Mąstymas

Iš šventojo vyskupo Anastazo Sinajiečio Pamokslo Viešpaties Atsimainymo šventei

Bėkime ten, džiugūs ir linksmi, ženkime į debesies gelmes, kaip Mozė ir Elijas, Jokūbas ir Jonas. Būk lyg Petras, pagautas dieviško regėjimo ir pasirodymo, perkeistas šio įstabaus Viešpaties Atsimainymo, paimtas iš pasaulio, pakeltas nuo žemės; išsižadėk kūno, palik kūriniją ir atsigręžk į Kūrėją, kuriam Petras, netverdamas savyje, tarė: Viešpatie, gera mums čia būti. Iš tiesų, Petrai, gera mums čia būti su Jėzumi ir čia pasilikti amžinai. Ar yra didesnė laimė, ar yra kas prakilnesnio ir nuostabesnio, nei būti su Dievu, būti jo atvaizdu, būti jo nušviestiems? Todėl kiekvienas iš mūsų, kuriame gyvena Dievas ir kuris yra perkeistas pagal jo dieviškąjį paveikslą, su džiaugsmu tesušunka: Gera mums čia būti; čia viskas šviesu, čia džiaugsmas, laimė, malonumas, čia viskas širdyje ramu, giedra ir miela, čia galima matyti Dievą Kristų; čia jis su Tėvu apsigyvena ir ateidamas sako: Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas. Čia kartu su Kristumi atrandami visi turtai ir įgyjamos amžinosios gėrybės; čia tarsi veidrodyje atsispindi būsimųjų amžių pradmenys ir pavidalai.

 

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.

Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

 

Malda

Dieve, tavo vienatiniam Sūnui garbingai atsimainant, tu sentėvių apsireiškimu patvirtinai tikėjimo paslaptis ir parodei, kokia garbė laukia mūsų, tavo vaikų. Padėk mums visada klausyti tavo mylimojo Sūnaus balso ir tapti jo garbės dalininkais. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.


Komentarai