MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Atradimas Šventykloje


Dievo Žodis
Išmintis pati gieda savo šlovės giesmę ir savimi didžiuojasi savo tautoje. Aukščiausiojo bendrijoje atveria burną ir didžiuojasi jo Galybių artume.  Šventojoje Padangtėje jam tarnavau ir tada Zione užėmiau savo vietą. Taip mieste, kurį jis myli, man davė poilsio vietą, – Jeruzalėje yra mano valda.
Įleidau šaknis garbingoje tautoje, VIEŠPATIES dalyje yra mano paveldas. (Sir 24, 1-2.10-12).

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse. (Lk 2, 41-52)

Mąstymas
Iš Šventojo Jono Pauliaus II Apaštališkojo paraginimo „Redemptoris Custos.
Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo“ . Kitą dieną jie pradėjo ieškoti jo „tarp giminių bei pažįstamų“. Po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais“ . Marija paklausė: „Vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“ . Jėzus atsakė taip, kad jie abu „nesuprato jo žodžių“. Jis pasakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“. Šį atsakymą išgirdo Juozapas, apie kurį Marija ką tik buvo pasakiusi „tavo tėvas“. Iš tikrųjų visi kalbėjo ir manė, kad „Jėzus yra Juozapo sūnus“ . Tačiau Jėzaus atsakymas šventykloje „menamo tėvo“ sąmonėje turėjo atnaujinti tai, ką jis buvo girdėjęs naktį prieš dvylika metų: „Juozapai... nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“. Jau tada jis suprato, kad yra Dievo paslapties saugotojas, o dvylikametis Jėzus aiškiai priminė tą paslaptį: „Turiu būti savo Tėvo reikaluose“. Jėzus augo „išmintimi, metais ir malone“ šventoje šeimoje, prižiūrimas Juozapo, kurio kilni užduotis buvo Jėzų „auginti“, tai yra maitinti, rengti ir mokyti Įstatymo bei amato, nes tokia buvo tėvo pareiga. Eucharistinėje aukoje Bažnyčia visų pirma primena šlovingąją nepalytėtąją Mergelę Mariją, taip pat šventąjį Juozapą , nes jis „maitino tą, kurį tikintieji turi valgyti kaip amžinojo gyvenimo duoną“. O Jėzus „buvo jiems klusnus“, su pagarba atsiliepdamas į savo „tėvų“ rūpestingumą. Tuo jis norėjo pašventinti šeimos ir darbo, kurį atlikdavo šalia Juozapo, pareigas.

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Malda
Visagali Dieve, Tu panorai nušviesti nuolankią Išganytojo vaikystę dieviškos išminties pasireiškimu; tegul ir mes, užtariant Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui, būsime pripildyti išminties dvasios ir laikysime visus tavo žodžius savo širdyje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen

Komentarai