MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Apreiškimas Marijai


Dievo Žodis
Pats Viešpats duos jums ženklą: štai mergelė ­ pradės ir pagimdys sūnų; ji suteiks jam vardą Emanuelis, tai reiškia: ‘Dievas su mumis’“. (Iz 7, 14)

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“.
Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė. (Lk 1, 26-38)

Mąstymas
Iš šventojo abato Bernardo Homilijų Mergelės Motinos garbei
Štai tavo rankose mūsų išganymas: jei tu sutiksi, mes tučtuojau būsime išgelbėti. Esame sukurti amžinojo Dievo Žodžio, mirtis mus nugali, tačiau tavo trumpas atsakymas mus išgydys ir sugrąžins į gyvenimą. O maloningoji Mergele, šito tavęs su ašaromis maldauja ištremtasis iš rojaus Adomas ir visi jo nelaimingieji ainiai, to maldauja Abraomas ir Dovydas. Šito tavęs meldžia kiti šventieji tėvai, tavo tėvai, kurie ir patys gyvena tamsiajame mirties slėnyje. Šito laukia visas pasaulis, parpuolęs po tavo kojomis. Ir ne veltui, nes tu gali paguosti atstumtuosius, atpirkti belaisvius, išlaisvinti pasmerktuosius, pagaliau nuo tavęs juk priklauso visų Adomo vaikų, visos tavo giminės išgelbėjimas.

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Malda
Dieve, angelui apreiškus, nekalta Mergelė priėmė tavo neapsakomąjį Žodį ir, apšviesta Šventosios Dvasios, tapo dievybės buveine; išmokyk ir mus jos pavyzdžiu nuolankiai ir tvirtai laikytis tavosios valios. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai