MERGELĖS MARIJOS IR ŠV. JUOZAPO SUŽADĖTUVĖS - II.BAŽNYČIOS TĖVŲ LIUDIJIMAS

Pirmieji Bažnyčios Tėvų pasvarstymai liečiantys šv. Juozapo ir Marijos santuoką atsiranda Origeno raštuose, tačiau plačiau išsivysto tik IV a. Bažnyčios Tėvus ir rašytojus domino atsakymai  į šiuos keliamus klausimus:
1. Ar Juozapas buvo biologinis Jėzaus tėvas ?;
2. Ar Juozapas ir Marija santuokoje turėjo lytinių santykių ?
3. Kas buvo Viešpaties broliai ?

Į šiuos klausimus Bažnyčios Tėvai sekdami Naujuoju Testamentu ir Tradicija, atsako, kad Juozapas nebuvo biologinis Jėzaus tėvas, kad jo ir Marijos santuoka buvo skaisti: „jie nebus atverti to, su kuriuo ji buvo sužadėta, nebus leista, kad toji, pro kurią praeis Viešpats, būtų atverta. Ir po Jo (Kristaus) jie bus uždaryti, tai reiškia, kad Juozapas jų neatvers.“ (Šv. Ambraziejaus komentaras Ezechielio žodžiams „jie nebus atverti ir liks uždari“)

 Šv. Augustinas Juozapo ir Marijos santuokai nusakyti sukūrė terminą: mergeliška santuoka. Jisai Juozapo ir Marijos ryšį įvardino kaip atsidavimą ir tarnystę: „Marija priklauso Juozapui, o Juozapas dieviškajai Marijai taip, kad jų santuoka yra autentiška, nes jie yra visiškai vienas kitam atsidavę. Bet kokiu būdu atsidavę ? O tyrume, štai tavo triumfas! Jie vienas kitam paveda savo skaistumą ir vienas kitam atiduoda savo teisę. Kokią teisę ? Teisę saugoti jį vienas kitam. Taip Marija turi teisę saugoti Juozapo skaistumą, o Juozapas – Marijus skaistumą. Nei vienas, nei kitas, negali juo naudotis ir visa tos santuokos ištikimybė yra išsaugoti jos skaistumą.“

Dėl paskutinio klausimo išsiskiria Rytų ir Vakarų Bažnyčios Tėvų požiūris. Graikiškieji Tėvai ir rašytojai, veikiami apokrifinės tradicijos, pirmą kartą paminėtos Genesis Mariae, teigė, kad Viešpaties broliai yra Juozapo vaikai iš pirmosios santuokos.  Taip manė Origenas, Šv. Epifanijus, Šv. Grigalius Nysietis, Šv. Kirilas Aleksandrietis, Teofilaktas, Teodoretas, Šv. Jonas Auksaburnis (Vakaruose tam pritarė Šv. Ambaziejus ir Šv. Hiliaras): „Pamokyti Petro evangelijos ar Jokūbo knygos pasakojimo, kai kurie teigia, kad Viešpaties broliai yra Juozapo sūnūs nuo pirmos žmonos, kurią jis buvo vedęs prieš Mariją. Tačiau, tie, kurie taip teigia, nori apsaugoti Marijos mergystės garbę, kad kūnas, kuris buvo pasirinktas Žodžiui nebūtų patyręs vyro prisilietimo.“ (Origenas); „Viešpaties broliai galėjo būti gimę iš Juozapo, bet ne iš Marijos. Šitai gali suprasti bet kuris, kurs išmintingiau pažvelgs į šį klausimą.“ (Šv. Ambraziejus).

Vakarų Bažnyčios Tėvai, ypatingai Šv. Jeronimas ir Šv. Augustinas, gynė idėją, kad tiek Marija, tiek Juozapas buvo skaistūs visą gyvenimą.
Šv. Jeronimas atmeta apokrifines tradicijas, kurios siekė išspręsti Viešpaties brolių klausimą Juozapo sąskaita, ir teigia, kad terminą broliai, reikia suprasti kaip giminaičiai: „Kai kurie žmonės, kurie seka apokrifų nesąmonėm, paisto, kad Viešpaties broliai yra Juozapo sūnūs, nuo kitos žmonos bei įvardina moterį Melcha ar Eša. Kaip išdėstyta knygoje, kurią parašėme prieš Helvidijų, mes suprantame Viešpaties brolius, ne kaip Juozapo sūnus, bet Išganytojo pusbrolius, vaikus Marijos – Viešpaties Motinos tetos – kuri vadinama motina Jokūbo Mažojo, Juozapo ir Judo, kurie, kaip mes skaitome, vadinami Viešpaties broliais, kitoje evangelijos vietoje. Be to visi Raštai rodo, kad pusbroliai vadinami broliais.“
Šv. Jeronimas, tikriausiai pirmasis Vakarų Bažnyčioje, iškelia mintį, kad ir Marija ir Juozapas buvo mergeliški: „Tu sakai, kad Marija neišliko mergelė; o aš tau teigiu, kad Juozapas buvo mergeliškas per Mariją, kad iš mergeliškos santuokos, gimtų mergeliškas sūnus. Nes jei kaltinimas svetimavimu neskiriamas šiam šventam vyrui, ir jei nerašoma, kad jis turėjęs kitą žmoną, ir jei jis buvo daugiau gynėjas, nei Marijos vyras, kurią jis buvo vedęs, belieka tik teigti, kad tas, kuris nusipelnė būti vadinamas Viešpaties tėvu, išliko mergeliškas su ja.“ 

Komentarai