MERGELĖS MARIJOS IR ŠV. JUOZAPO SUŽADĖTUVĖS - I


EVANGELIJŲ LIUDIJIMAS

Mato ir Luko evangelijos sutaria, kad Juozapas ir Marija buvo tikri sutuoktiniai pagal judaizmo papročius: „Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.“ (Mt 1,25)

Evangelistas Matas vadina Juozapą Marijos vyru, o Mariją – Juozapo žmona, tuo pabrėždamas, kad ši santuoka buvo tikra, teisėta: „Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju“ (Mt 1,16); „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.“ (Mt 1,20).

Evangelistas Lukas vengia vartoti žodį vyras/žmona, vietoj jo naudodamas teiginį sužadėtinis/sužadėtinė, pirmiausia todėl, kad nori pabrėžti, kad Juozapo ir Marijos santuoka vis dėl to buvo kitokia: jie išliko sužadėtiniais, nes neturėjo santuokinių lytinių santykių: „pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.“ (Lk 1,27); „Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia.“ (Lk 2,5)

Naujojo Testamento autoriai kalbėdami apie Dievo Sūnaus įsikūnijimą, pabrėžia šiuos
dalykus:
11 Įsikūnijimo slėpinys įvyko Marijoje, jai esant susižadėjus su Juozapu, tačiau dar negyvenant kartu kaip sutuoktiniams: „Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia.“ (Mt 1,18); „Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ (Lk 1,34).
22   Mergeliškas Jėzaus prasidėjimas Marijoje – yra iš Dievo iniciatyvos kylantis veiksmas, kuriame Juozapas nedalyvauja: „<...> Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia <...> jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.“ (Mt 1,18.20); „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi <...> Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.“ (Lk 1,31.34)
33    Tiek Lukas, tiek ir Matas, pabrėžia Marijos mergystę iki Jėzaus gimimo, tačiau aiškiai nekalba apie Juozapo ir Marijos santykius, po Jėzaus gimimo. Matas mini, kad Juozapas negyveno su ja kaip vyra iki ji pagimdė. (plg. Mt 1,25), tačiau šis graikiškas junginys gali būti interpretuojamas įvairiai. Bažnyčios Tradicija visuomet gynė nuomonę, kad Marija ir Juozapas, niekada neturėjo lytinių santykių: „Marija liko Mergelė pradėdama Sūnų, Mergelė gimdydama, Mergelė nešiodama, Mergelė maitindama Jį krūtimi, mergelė visada.“  Ši idėja jau aiškiai išreikšta II a. pr nekanoniniame šaltinyje Genesis Mariae (Jokūbo protoevangelija). Ši tiesa užčiuopiama Luko paminėtuose Marijos žodžiuose „aš nepažįstu vyro“ (Lk 1,34) – graikiškas tekstas leidžia nujausti ir nuorodą į ateitį: aš nepažįstu ir neketinu pažinti. Kaip minėta, Lukas vengia Marija vadinti Juozapo žmona, kas ir byloja amžinos Marijos Mergystės naudai.

Tačiau Juozapo ir Marijos, kaip sutuoktinų bendravimas, apėmė visus šeimos gyvenimo aspektus: Juozapas vaizduojamas, kaip tas, kuris rūpinasi tiek savo žmona, tiek ir vaikeliu Jėzumi – kelionė Betliejun, pabėgimas į Egiptą, gyvenimas jame, grįžimas Nazaretan, visa tai vyksta Juozapo iniciatyva, išgirdus Viešpaties paraginimą. Marija ir Juozapas yra pamaldi žydų pora, klusniai ir ištikimai vykdanti Viešpaties Įstatymą: keliauja Jeruzalėn, per įsakytas religines šventes, atlieka nustatytas apeigas (apipjaustymas, Vardo suteikimas, paaukojimas Šventykloje), pagaliau paslėptas gyvenimas Nazarete, kurį neaprašo evangelijos, leidžia teigti, kad tai buvo paprastas sutuoktinių gyvenimas.

Komentarai