THEOTOKOS (Dievo Gimdytojos iškilmė)


Sveika, šventoji Gimdytoja,
davusi pasauliui Valdovą,
kuris dangų ir žemę
valdo per amžius.
(Introitas)

Aštuntoji ir paskutinė Kristaus Gimimo oktavos diena yra skirta Dievo Gimdytojos pagerbimui. Šią šventę įvedė Paulius VI liturginės reformos metu. Romoje iki VIII a., paskutinė oktavos diena neturėjo savito minėjimo, tik Mišių maldose buvo pagerbiama Marijos motinystė. Nuo VIII a., ši diena tapo Kristaus Apipjaustymo švente, kuri gimė VI a., Galijos Bažnyčioje.

„Būk pasveikinta, savo šventose mergelės įsčiose pradėjusioji neišmatuojamą ir nesuvokiamą; tavo dėka yra šlovinama ir garbinama šventoji Trejybė; tavo dėka brangusis kryžius visame pasaulyje vadinamas šventu ir garbingu; tavo dėka džiaugiasi angelai ir arkangelai; tavo dėka išvaikomos piktosios dvasios; tavo dėka iš dangaus krito gundytojas velnias; tavo dėka buvo paimtas į dangų nupuolęs kūrinys; tavo dėka visa kūrinija, apimta beprotiškos stabmeldystės, pasiekė tiesos pažinimą; tavo dėka tikintieji gavo krikštą; tavo dėka išsiliejo džiaugsmo aliejus; tavo dėka visame pasaulyje buvo įkurtos Bažnyčios; tavo dėka ima atgailauti pagonys“,- šiais džiaugsmingais žodžiais, 431 metais į Efezo Susirinkimo Tėvus kreipėsi šventasis vyskupas Kirilas Aleksandrietis, kuriam turbūt turime dėkoti už tai, jog Mariją galime vadinti Dievo Gimdytojos vardu.

Pamaldžioji Dievo Tauta jau nuo III amžiaus Mergelės Marijos šaukėsi kaip Theotokos – Dievo Nešiotojos, tačiau tik po Nestorijaus sukeltų abejonių, jog Marija negali būti Dievo Gimdytoja, nes išeitų, kad ji pati yra tarsi deivė pagimdžiusi Dievą, (Nestorijus ją siūlė vadinti Kristotokos – Kristaus Gimdytoja) ir po sukelto tikinčiųjų pasipiktinimo, vyskupai susirinko į Efezą, kur vadovaujami Kirilo Aleksandriečio, iškilmingai patvirtino jog Marija yra tikrai Theotokos, nes ji antrajam Švenčiausios Trejybės Asmeniui suteikė žmogišką prigimtį. Kadangi žmogiškoji ir dieviškoji prigimtis buvo viename asmenyje – Jėzuje, kurį ir pagimdė Marija, tad jei ją galime vadinti Jėzaus Žmogaus Motina, tuo pačiu galima ir laikyti Jėzaus Dievo Motina. Ši dogma, buvo džiaugsmingai sutikta minios tikinčiųjų, kurie laukė Susirinkimo Tėvų sprendimo.

Ši teologinė kalba atrodytų sausa ir dirbtina, tačiau ji yra pamatas ant kurio statome savo katalikišką tikėjimą. Dievui svarbus kiekvienas jo kūrinys. Jam reikia Marijos, kad per ją ateitų į pasaulį kaip tikras žmogus. Jam reikia kiekvieno iš mūsų, kad su mumis ir per mus Jis įgyvendintų savo nuostabųjį Išganymo planą, kurio pilnatvę išvysime laikų pabaigoje. Esame kviečiami būti Dievo bendradarbiais, malonės, o ne nuodėmės, bendradarbiais. Tepadeda mums Šventoji Dievo Gimdytoja, naujais Viešpaties metais, vykdyti Jo Valią.

Kuris žmogus pajėgtų vertai apsakyti Marijos šlovę? Ji yra ir Motina, ir Mergelė; koks įstabus tai dalykas! Šis stebuklas man atima žadą. Kas kada nors yra girdėjęs, kad statytojui būtų trukdoma apsigyventi šventykloje, kurią jis pats pastatė? Kam gi dėl to būtų gėda tarnaitę pripažinti motina? Štai džiūgauja visas pasaulis; ir mes pagerbkime ir pašlovinkime vienybę, garbinkime ir šlovinkime nedalomą Trejybę, giedodami šlovę Marijai, visuomet Mergelei, tai yra Dievo šventovei bei jos Sūnui ir nesuteptajam sužadėtiniui, nes jam garbė per amžių amžius. Amen. (Šv. Kirilas Aleksandrietis)
                         Jėzus Kristus
tas pats vakar ir šiandien,
tas pats ir per amžius.
(Komunijos antifona)

Komentarai