GAILESTINGUMO VARTAI (Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina)


Per amžius, Motin,
stebuklingai globojai mūs tėvus ir gynei,
būk ir vaikams jų maloninga,
dangaus palaimą siųsk Tėvynei.
(Komunijos antifona)

Kuomet vis gilesnės ir niūresnės lapkričio sutemos bei darganos apgaubia ne tik mūsų aplinką, bet dažnai ir širdį, o kasdienybės rutinos nuvarginta siela ima blaškytis, -  sušvinta Gailestingumo Motinos iškilmė, kuri savo įstabiu grožiu sugrąžina mūsų širdims Dievo meilės žėresį.
Daugybę šimtmečių Gailestingumo Motina iš Aušros vartų lydi savo keliaujančius vaikus. Nors yra daug gražių bei prasmingų Dievo Motinos titulų, kuriuos Jos garbei pagimdė pamaldžioji liaudis, tačiau vienas iš gražiausių ir prasmingiausių yra šis – Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina), Toji, kuri pagimdė pasauliui Įsikūnijusį Gailestingumą, Vartai, per kuriuos Gailestingumas įžengė į nuodėmės pavergtą žmoniją ir rūstybės vaikus perkeitė į malonės indus.
Neatsitiktinai Vilnius (o kartu visa Lietuva) apdovanota ne vien Gailestingumo Motinos atvaizdu, bet ir Viešpaties Jėzaus regėjimais šv. Faustinai, - kurių vaisius yra Dievo Gailestingumo paveikslas. Dieviškoji Apvaizda atsitiktinumų nenumato. Dievo Gailestingumas apreikštas Kristuje Jėzuje, gimusiame iš Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos. Galbūt gerbtume Teisingumo Motiną, tačiau ar išdrįstume prie Jos artintis pažinę savo nedorumą ?
O mes, - kieno tėvai ir motinos esame ? Ką gimdo mūsų širdis ? Kas išeina iš mūsų burnos vartų ? Gailestingumas, atlaidumas, pakantumas ? Ar priešingai – smerkimas, pagieža, neapykanta. Nebūkime kietos širdies, tokios, kuri mato Dievo stebuklus, bet lieka uždara ir šalta. Kas tada galės ją išgydyti ?
Bėkime prie Gailestingumo Motinos ir slėpkimės po Jos maloninguoju apsiaustu, kartu su pirmųjų amžių krikščionimis kartodami: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus1, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. (Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji)

„Ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse. Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio.“ Taip mums atveria duris į naują pradžią, į naują aušrą.“
(Popiežius Pranciškus. Kalba Aušros Vartuose)

Komentarai