Pseudo Melitonas Sardietis. PALAIMINTOSIOS MARIJOS IŠĖJIMAS


Šis tekstas, - tai turbūt ankstyviausia lotyniška Marijos Ėmimo į Dangų tradicijos versija, užrašyta IV a. II p – V a. I p. Pasakojimas, Marijos namo vietą teigia esant Alyvų kalne, o visos vėlesnės tradicijos mini Zioną. Šis pasakojimas sukurtas prisidengus II a. vyskupo vardu, yra ankstyviausias ortodoksinis tekstas, pateikiantis apvalytą tradiciją.

Įžanga
Prisimenu, kad dažnai rašiau apie tokį Leucijų, kuris pirma kartu su mumis buvo apaštalų bendražygis, bet skubotai ir neapgalvojęs pasitraukė iš teisumo kelio. Jis savo knygose aprašė apaštalų darbus, daug kalbėjo ir dėstė apie jų galingus žygdarbius, tačiau dėstydamas apaštalų mokymą melavo, tvirtindamas, kad esą jie kitaip mokė ir taip įtvirtino savo suktą mintijimą, tarsi jų pačių. Taip pat jis nederamai papasakojo ir su savo blogio plunksna iškraipė pasakojimą apie palaimintosios visuomet Mergelės Marijos Dievo Motinos iškeliavimą, taip kad jį skaityti ar net klausyti Dievo Bažnyčioje yra žalinga. Todėl mes, jums prašant, paprastai surašėme tą pasakojimą, kurį girdėjome iš apaštalo Jono bei pasiuntėm jūsų broliams, tikėdami, kad jokia svetima eretikų doktrina jūsų nesuklaidins.

1. Taigi, tuomet, kai Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus kybojo prikaltas prie kryžiaus vinimis, kad išgelbėtų visą pasaulį, Jis pamatė po kryžiumi stovinčią savo motiną ir evangelistą Joną, kurį labiausiai iš visų apaštalų mylėjo, nes jis vienintelis iš jų visų buvo mergelė kūnu. Jis pavedė jam rūpintis šventąja Marija sakydamas: štai tavo motina! O jai: štai tavo Sūnus! Nuo tos valandos Dievo Motina buvo ypatingai globojama Jono iki pat savo žemiškųjų dienų pabaigos. O kai apaštalai burtų keliu pasidalino pasaulį pamokslavimui, ji apsistojo savo tėvų namuose netoli Alyvų kalno.
2. Antraisiais metais po to kai Kristus nugalėjo mirtį ir įžengė į Dangų, vieną dieną, Marija liepsnodama ilgesiu Kristui, pradėjo verkti viena savo namuose. Ir štai, prieš ją stojo angelas spindinčiu šviesos rūbu sveikindamas: Sveika, esi palaiminta Viešpaties, priimk sveikinimą, kuris teikia ramybę Jokūbui per savo pranašus. Štai, palmės šaka, ją tau atnešiau iš Viešpaties rojaus, ji bus nešama priešais tavo karstą, kuomet trečią dieną tu būsi paimta iš kūno. Nes štai, Sūnus tavęs laukia su sostais ir angelais ir visomis dangiškomis būtybėmis. Tuomet Marija tarė angelui: Maldauju, kad visi Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalai susirinktų pas mane. Angelas atsiliepė: Štai, šiandien, Viešpaties Jėzaus Kristaus galia, visi apaštalai atsiras pas tave. Marija tarė: Prašau palaimink mane, kad jokia galybė iš požemių pasaulio nepastotų man kelio tą valandą, kuomet mano siela iškeliaus iš kūno ir kad aš neregėčiau tamsybių kunigaikščio. Angelas atsakė: Nebijok, jokia požemių pasaulio galybė nesutrikdys tavęs, nes Dievas, kurio tarnas ir pasiuntinys esu, suteikė tau amžinąjį palaiminimą; tačiau nepagalvok, kad malonė neregėti tamsybių kunigaikščio, tau suteikiau aš, bet tai padarė Tas, kurį tu nešiojai savo įsčiose, nes Jam per amžius priklauso visa galybė. Tai taręs, angelas pasitraukė didžiai spindėdamas. Ir palmė švietė ypatingai ryškia šviesa. Tuomet Marija persirengė išeiginiais drabužiais. Paėmusi į rankas palmę, kurią gavo iš angelo, ji nuėjo į Alyvų kalną ir ėmė melstis tardama: O Viešpatie, nebuvau verta Tave pagimdyti, bet Tu pasigailėjai manęs ir aš išsaugojau lobį, kurį Tu patikėjai man. Todėl aš prašau Tavęs, Garbės Karaliau, kad Gehenos galybės nesužeistų manęs. Nes juk jeigu dangūs ir angelai kasdien virpa prieš Tave, tai kaip labiau turėtų žmogus, padarytas iš žemės, kuris nepaveldi gerų dalykų, išskyrus tai, ką gauna iš Tavo begalinio gerumo. Tu esi Viešpatie, išaukštintas per amžius. Tai ištarus, ji parkeliavo namo.
3. Ir štai, kai šv. Jonas pamokslavo Efeze Viešpaties dieną, trečią dienos valandą įvyko didelis žemės drebėjimas, debesis pagriebė ir pakėlė jį visų akivaizdoje ir nugabeno prie durų namo, kuriame gyveno Marija. Pasibeldęs jis įėjo vidun. Marija pamačiusi jį, pradžiugo iš džiaugsmo ir tarė: „Meldžiu tave, mano sūnau Jonai, atsimink mano Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius, kuriais Jis mane pavedė tau. Nes štai trečią dieną aš iškeliausiu iš kūno ir aš girdėjau žydų planus, kai jie kalbėjo: palaukime dienos, kai ta, kuri pagimdė suvedžiotoją, mirs. Tuomet sudeginkime jos kūną.“ Taigi ji pasikvietė apaštalą Joną ir nusivedė jį į slaptą kambarėlį bei parodė jam įkapes ir šviesos palmę, kurią ji gavo iš angelo, nurodydama, kad ji turi būti nešama priešais jos karstą procesijoje į kapą.
4. Ir šv. Jonas tarė jai: „kaip aš vienas atliksiu laidotuvių apeigas, nebent mano broliai Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalai atvyks atiduoti pagarbą tavo kūnui ?“ Ir staiga, Dievo paliepimu, visi apaštalai buvo pagriebti, pakelti į debesį, ir pristatyti iš tų šalių kur skelbė Dievo Žodį bei nugabenti prie durų namo, kuriame gyveno Marija. Sveikindami vienas kitą, jie stebėjosi sakydami: „ Dėl kokios priežasties Viešpats mus surinko čia ?
5. Tuomet visi apaštalai pilni džiaugsmo baigė savo maldą. Kuomet jie ištarė amen, štai, netikėtai atėjo palaimintasis Jonas ir papasakojo jiems kas nutiko. Tuomet apaštalai įėjo į namą, rado Mariją ir pasveikino ją: „Palaiminta esi Viešpaties, kuris sutvėrė dangų ir žemę. O ji atsakė: „Ramybė jums, mylimiausieji broliai. Kaip jūs čia atsiradote ?“ Ir jie papasakojo jai, kaip jie atvyko: kiekvienas pakeltas debesies Viešpaties galybės dėka ir nuleistas ton pačion vieton. Ir ji jiems tarė: „Viešpats manęs nenušalino nuo jūsų išvydimo. Štai, aš eisiu bendru žemės keliu ir aš neabejoju, kad Viešpats nusprendė jus čia atgabenti, kad suteiktumėte man paguodą, nes mane ima baimė. Todėl, meldžiu jūsų, kad be pertraukos, visi būtumėte kartu čia, kol Viešpats ateis ir aš iškeliausiu iš kūno.
6. Ir jie visi susėdo ratu, guosdami ją, taip praleido tris dienas šlovindami Dievą. Ir štai, trečią dieną, apie trečią valandą, gilus miegas apėmė visus, kurie buvo namuose, taip, kad nė vienas neįstengė budėti, išskyrus apaštalus ir tris mergeles, buvusias su jais. Ir štai, staiga, Viešpats Jėzus atėjo su didžiule minia angelų, ir ryški šviesa nusileido į tą vietą, o angelai giedojo himną ir šlovino Dievą kartu. Tuomet Išganytojas kalbėjo: „Ateik, brangiausias perle į amžinojo gyvenimo buveinę.“
7. Tuomet Marija parpuolė ant grindinio, garbindama Dievą ir kalbėjo: „Tebūnie pašlovintas Tavo garbingasis Vardas, o Viešpatie mano Dieve, kuris panorai pasirinkti mane savo tarnaite ir patikėti man paslėptus dalykus. Atsimink mane, o Garbės Karaliau, nes juk žinai, kad mylėjau Tave iš visos širdies, ir išlaikiau lobį patikėtą man. Todėl, priimk mane, Tavo tarnaitę ir išlaisvink iš tamsybių galios, kad jos šėtono padaras nestotų prieš mane, ir aš neišvysčiau netyrųjų dvasių savo kelyje. Ir Išganytojas jai atsakė: „Kuomet aš, atsiųstas Tėvo, kad išgelbėčiau žmones, kabojau ant kryžiaus, tamsybių kunigaikštis atėjo pas mane; bet kuomet jis nesugebėjo rasti manyje savo darbų pėdsakų, jis dingo šliauždamas keliais. Bet tuomet kai tu jį išvysi, išvysi dėl žmonių giminės įstatymo, pagal kurį, tu turi patirti savo gyvenimo pabaigą; tačiau jis negalės sužeisti tavęs, nes Aš esu su tavimi, kad tau padėčiau. Eik ramybėje, nes dangiškoji kareivija laukia tavęs, kad nuvestų į rojaus džiaugsmus. Kuomet Viešpats taip kalbėjo, Marija pakilo nuo grindų ir atsigulė ant lovos, ir dėkodama Dievui atidavė dvasią. Apaštalai regėjo, kad jos siela buvo tokia šviesi, kad joks mirtingas liežuvis neįstengtų apsakyti. Nes tai buvo daug daugiau nei sniego vaiskumas ar metalo žėrėjimas, ar sidabro švytėjimas, - tokia didelė tai buvo šviesa.
8. Tuomet Viešpats kalbėjo tardamas: „ Kelkis, Petrai, paimk Marijos kūną ir nešk jį dešinėn miesto pusėn, rytų linkui, ten rasi naują kapą, kuriame ją paguldysi, ir lauksi kol ateisiu pas tave. Ir tai sakydamas Viešpats perdavė šventosios Marijos sielą Mykolui, kuris yra Rojaus valdytojas ir žydų tautos kunigaikštis; ir Gabrielius buvo su jais. Ir akimirksniu Viešpats su angelais pakilo į Dangų.
9. Trys Mergelės, kurios buvo kartu ir viską matė, paėmė palaimintosios Marijos kūną, kad galėtų jį nuplauti ir paruošti laidojimui. Ir kai jos nurengė drabužius, šventasis kūnas žėrėjo tokia šviesa, kad nors jį ir buvo galima paliesti, kad paruošti laidojimui, tačiau jo paties nebuvo galima įžiūrėti dėl ryškios šviesos, išskyrus, kad tai Viešpaties šviesa, daugiau nieko nebuvo įmanoma suprasti. Kuomet kūnas buvo numazgotas, jis buvo tobulai švarus, nesuteptas jokia dėme. Kuomet jį apvilko įkapėmis, šviesa palaipsniui išnyko. Palaimintosios Marijos kūnas buvo kaip lelija ir nuostabaus gaivumo kvapas sklido iš jo, tokio gaivumo neįmanoma surasti.
10. Tuomet apaštalai paguldė Marijos kūną į karstą ir kalbėjo vienas kitam: „kas neš palmę priešais karstą ?“ Tuomet Jonas tarė Petrui: „Tu, kuris, esi pirmas tarp mūsų apaštalų tarnyboje, turėtum nešti šią palmę priešais karstą.“ Petras jam atsakė: „Tu buvai vienintelis mergelė tarp Viešpaties išrinktųjų, tau buvo suteikta didžiulė malonė ilsėtis prie Jo krūtinės. Ir kuomet Jis, dėl mūsų išganymo kybojo ant kryžiaus skersinio, Jis savo žodžiu patikėjo tau savo motiną. Todėl tu turėtum nešti šią palmę, o mes paimkime karstą ir neškime jį iki pat kapo vietos.“ Po šių žodžių, Petras pakilo ir ištarė: „Paimkite kūną ir pradėkite giedoti: Izraelis išėjo iš Egipto, aleliuja.“ Ir apaštalai kartu su juo nešė Palaimintosios Marijos kūną, o Jonas nešė šviesos palmę, priešais jos karstą. Ir visi apaštalai giedojo gražiausiais balsais.
11. Ir štai, atsitiko naujas stebuklas. Virš karsto pasirodė spindintis debesis, panašiai kaip apskritimas, kuris susidaro nuo mėnulio šviesos, o jame buvo angelų kareivija, giedanti nuostabią giesmę, tokio gražumo, kokio žemė nebuvo girdėjusi. Tuomet žmonių minia, atėjusi iš miesto, viso apie penkiolika tūkstančių, stebėjosi klausinėdama: „iš kur šis nuostabus garsas ?“ Tuomet atsistojo vienas ir jiems tarė: „Marija apleido kūną ir Jėzaus mokiniai gieda jai šlovinimo giesmes.“ Tuomet jie išvydo karstą apgaubtą šlove bei apaštalus garsiai giedančius. Ir štai, vienas iš jų, kuris pagal rangą buvo vyriausiasis žydų kunigas, užsidegė pykčiu ir neapykanta ir tarė kitiems: „Štai, padangtė To, kuris engė mūs ir visą mūsų giminę, kokios garbės ji nusipelnė ?“ Jis ėmė eiti, trokšdamas apversti karstą ir išmesti kūną ant žemės. Ir akimirksniu jo rankos nudžiuvo iki alkūnių ir prilipo prie karsto. Kuomet apaštalai pakėlė karstą, viena jo dalis kabėjo, o kita buvo prilipus prie karsto ir jis kentėjo baisius skausmus, kol apaštalai ėjo ir giedojo. O angelai, kurie buvo debesyje, apakino žmones.
12. Tuomet vyriausiasis kunigas garsiai suriko: „maldauju tavęs, šventasis Petrai, neatmesk manęs, prašau tavęs, nes esu kankinimas didžia kančia. Atmink, kad kai pretoriume, tarnaitė durininkė atpažino tave ir paskundė tave kitiems, aš užstojau tave geru žodžiu.“ Petras atsiliepdamas tarė: „ne pas tą kreipiesi pagalbos, jei tu patikėsi visa širdimi Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kurį ji nešiojo savo įsčiose bei išliko mergele po gimdymo, - Viešpaties gailestingumas, kuris rodomas nevertiesiems, suteiks tau išganymą.“ Į tai, šis atsakė: „Bet ar mes netikime ? O gal ir taip ? Žmonių giminės priešas apakino mūsų širdis ir sumaištis uždengė mums akis, kai mes užuot išpažinę didžius Dievo darbus, prakeikinėjome Kristų, rėkdami: jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų.“ Tuomet Petras sakė: „tas prakeikimas sužeis tik tą, kuris Juo netiki, tačiau tiems, kurie gręžiasi į Dievą, gailestingumas nėra uždaromas.“ Šis atsiliepė: „tikiu viskuo ką man pasakei, vieno meldžiu: pasigailėk manęs, nes aš mirsiu.“
13. Tuomet Petras pastatė karstą ir tarė: „jei tu tikėsi iš visos širdies Viešpačiu Jėzumi Kristumi, tavo rankos išsilaisvins nuo karsto.“ Ir kuomet jis tą pakartojo, rankos akimirksniu išsilaisvino, tad jis galėjo atsistoti ant kojų, tačiau rankos išliko nudžiūvusios ir kančia nesiliovė. Tada Petras tarė: „eik prie kūno ir pabučiuok karstą sakydamas: Tikiu į Dievą ir Dievo Sūnų Jėzų Kristų, kurį ji pagimdė; tikiu viskuo, ką Dievo apaštalas Petras man kalbėjo.“ Jis nuėjo ir pabučiavo karstą, ir visi skausmai akimirksniu apleido jį, ir jo rankos buvo išgydytos. Tuomet jis pradėjo didžiai šlovinti Dievą ir iš pasiremdamas Mozės knygomis, liudyti apie Kristaus šlovę, taip, kad net apaštalai stebėjosi ir verkė iš džiaugsmo šlovindami Dievą.
14.  Ir Petras jam tarė: paimk palmę iš mūsų brolio Jono rankų, eidamas į miestą sutiksi daugybę aklų žmonių, paskelbk jiems didžius Dievo darbus; tam, kuris įtikės į Viešpatį Jėzų Kristų, šia palme paliesi akis ir jis praregės; tačiau tie, kurie netikės, paliks akli.“ Kai jis taip padarė, sutiko daugybę aklų žmonių, kurie aimanavo: „ vargas mums, nes mes tapome kaip Sodomos gyventojai, kurie buvo apakinti. Nieko daugiau mums nelieka, kaip pražūti. Tačiau kai jie išgirdo vyriausiojo kunigo, kuris buvo išgydytas, žodžius apie Jėzų Kristų, jie įtikėjo į Viešpatį Jėzų Kristų, ir kai jis palietė palme akis, jie atgavo regėjimą. Penki iš jų paliko užkietėjusiomis širdimis ir mirė. Vyriausias kunigas parnešė palmę atgal apaštalams ir papasakojo kas įvykę.
15. Apaštalai, nešdami Mariją, priėjo Juozapato slėnį, kurį jiems nurodė Viešpats. Ten ją paguldė į naują kapą, ir uždarė angą. Patys jie atsisėdo prie kapo angos, kaip jiems buvo liepęs Viešpats. Ir staiga, atsirado Viešpats Jėzus Kristus su daugybe angelų, apsiaustas šviesos. Jis tarė apaštalams: „Ramybė jums“ Jie Jam atsakydami tarė: „ Tegul Tavo gailestingumas, o Viešpatie, būna su mumis, nes mes tikime Tavimi.“ Tuomet Išganytojas jiems kalbėjo: „prieš įžengdamas pas Tėvą, Aš jums pažadėjau, kad jūs kurie sekėte mane, pasaulio atgimime, kuomet Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs taip pat sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ją, aš išsirinkau pagal Tėvo paliepimą, iš visų Izraelio giminių, kad apsigyvenčiau joje. Tad, ką norėtumėte, kad jai padaryčiau ?“ Tuomet Petras ir likusieji apaštalai tarė: „Viešpatie, tu pirma laiko išsirinkai šią savo tarnaitę būti nesuteptu Savo būstu, o mus, savo tarnus, savais mokiniais. Prieš visus amžius Tu visa pramatei kartu su Tėvu, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia yra vienas Dievas, lygios ir amžinos galios. Tad, jei tai būtų galima Tavo malonės galia, mums, Tavo tarnams, atrodytų teisinga, kad kaip Tu, sunaikinęs mirtį, karaliauji garbėje, taip prikeldamas Savo motinos kūną, Tu turėtum pasiimti ją kartu su Savimi į Dangaus džiaugsmą.
16. Tuomet Išganytojas tarė: „Tegul būna pagal jūsų sprendimą.“ Ir Jis liepė arkangelui Mykolui atnešti šventosios Marijos sielą. Ir štai, arkangelas Mykolas nuritino akmenį nuo kapo angos, ir Viešpats tarė: „pakilk mano mylimoji, mano artimiausioji bičiule, tu, kuri nepatyrei sutepties nepažindama vyro, nepatirk ir kūno sutrūnijimo kape.“ Ir akimirksniu Marija pakilo iš kapo ir šlovindama Viešpatį, puolė Jam po kojomis, pagarbino ir sakė: „Aš neįstengsiu Tau tinkamai atsidėkoti, o Viešpatie, už Tavo nesuskaičiuojamas dovanas, kurias Tu nusprendei suteikti savo tarnaitei. Tegul Tavo Vardas, o Pasaulio Atpirkėjau ir Izraelio Dieve, būna šlovinamas per amžius.“
17. Ir pabučiavęs ją, Viešpats grįžo atgal ir perdavė jos sielą angelams, kad jie nuneštų ją į rojų. Ir Jis tarė apaštalams: „Ateikite pas mane.“ Kuomet jie atėjo, Jis juos pabučiavo ir tarė: „ramybė jums, Aš esu su jumis visada, net iki pasaulio pabaigos.“ Ir kuomet Viešpats taip pasakė, Jis buvo pakeltas debesin ir grįžo atgal į Dangų, o kartu su juo ir angelai, nešdami palaimintąją Mariją į Dievo rojų. O apaštalai buvo pagauti debesysna, grįžo kiekvienas į paskirtąją vietą pamokslavimui, apsakydami didžius Dievo darbus bei šlovindami mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia tobuloje vienybėje ir vienoje dievystėje per amžių amžius. Amen.

Komentarai