MERGELĖ MARIJA - MOTINA GEROJI PATARĖJA


Darykite visa, ką Jis jums lieps

(Jn 2, 5)

Balandžio 26 d. pagerbiama Švč. Mergelė Marija Motina Geroji Patarėja


Nuo XVa. Italijoje, Genezano miestelyje, garbinama stebuklinga maloningosios (Eleusa) Dievo Gimdytojos stiliaus ikona, vadinama Madonna del Buon Consiglio (Motina Geroji Patarėja). Legenda pasakoja, kad ši ikona ilgus amžius buvo saugoma Albanijoje, Škodros mieste. 1467 m. turkams užpuolus Albaniją, angelai šį paveikslą nunešė Italijon, Genezano miestelio bažnyčion. Tai atsitiko 1467 m. balandžio 25d. Ilgainiui šio paveikslo kultas ir jo kopijos pasklido po visą katalikišką pasaulį, neaplenkiant ir Lietuvos. Popiežius Leonas XIII buvo didis Motinos Gerosios Patarėjos mylėtojas, leidęs švęsti Gerosios Patarėjos šventę ir įrašęs jos titulą į Marijos litaniją (1903 m.)
Marija tapdama Dievo Sūnaus Motina tapo Išminties Sostu. Ji geriausiai žino, kas yra geriausia mums ir ko Viešpats iš mūsų nori. Geroji Patarėja padeda mums kasdienybėje pažinti Dievo valią ir pasipriešinti piktojo priešo melagystėms.

Garbingiausioji Mergele,
Geroji Patarėja,
Įsikūnijusio Žodžio Motina,
Dievo malonės Ižde,
Nusidėjėlių Užtarėja,
aš neverčiausias tarnas prašau, kad atkreiptum į mane savo akis
ir padėtum šiame ašarų slėnyje.
Per Brangiausiąjį savo Sūnaus Kraują išmelsk man nuodėmių atleidimą.
Panaudok visus mano gyvenimo įvykius mano sielos išganymui.
Padėk laimėti Bažnyčiai pergalę prieš jos priešus
ir skleisti Dievo Karalystę visoje žemėje.
Amen

Komentarai