APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - VIII diena


Skaitinys
Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. (Lk 1, 36 - 37)

Mąstymas
Novarinas klausia, kodėl Švenčiausioji Mergelė, su savo Sužadėtiniu Giesmių Giesmėje, maldauja angelus, kad šie praneštų kaip karštai ji mylinti Dievą mūsų Viešpačiui, sakydama: „Prisiektinai meldžiu jus, Jeruzalės dukterys, jei rasite mano mylimąjį, pasakykite, kad aš alpstu iš meilės“. Nejaugi Dievas nežinojo, kaip karštai jinai Jį myli? Kodėl gi ji siekė parodyti savo žaizdą Mylimajam, nors būtent Jis ją ir sužeidė? Ir tas pats autorius atsako, kad Dievo Motina tuo būdu norėjo parodyti savo meilę mums, o ne Dievui, kad būdama pati sužeista, galėtų ir mus sužeisti Dievo meile. „O kadangi Marija visa degė meile Dievui, tai ir visus, kurie ją myli ir artinasi prie jos, ji lygiai taip pat uždega ta pačia meile; nes ji daro juos panašius į save“
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų.

Malda
Mūsų nuoširdžiai garbinama Gailestingumo Motina, Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums, Viešpatie, išmelsti tavo pasigailėjimo ir visuomet gauti tavo pagalbos.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai