APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - VII diena


Skaitinys
Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1, 35)

Mąstymas
Šventasis Bernardinas teigia, kad kol Marija gyveno šiame pasaulyje, ji visuomet nepertraukiamai mylėjo Dievą: „Švenčiausiosios Mergelės protas/dvasia/ buvo nuolat paniręs/-usi/ meilės aistroje“. Dar daugiau, kaip priduria šis šventasis, „ji nedarė nieko, kas nepatiktų Dieviškajai Išminčiai, kaip ši jai rodė; be to, ji mylėjo Dievą taip stipriai, kaip tik ji pajėgė suvokti, kad jis turi būti jos mylimas“; ir taip karštai, jog pasak Alberto Didžiojo, ji buvo kupina tokios didžios dieviškosios meilės, kokios negalėjo pakelti joks kitas tyras sutvėrimas šioje žemėje“. Dėl to šventasis Tomas Vilanovietis teigia, kad karšta dieviška meile Švenčiausioji Mergelė tapo tokia graži ir taip pakerėjo Dievą, kad jis sužavėtas jos meile nužengė į jos įsčias ir tapo žmogumi. Todėl šventasis Bernardinas sušunka: „O kokia nesuvokiama Mergelės Motinos galia: ji sužeidė ir apžavėjo Dievo širdį“
.Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Per Mergelę Mariją tikintiesiems atėjo išgelbėjimas. Jos gyvenimas apšviečia visas Bažnyčias.

Malda
Dieve, tavo valia amžinasis Žodis prisiėmė žmogaus kūną iš Mergelės Marijos, idant mus atpirktų; leisk tapti jo dieviškosios prigimties dalininkais visiems, kurie jį tiki esant tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Jis su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai

Rašyti komentarą