APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - IX diena


Skaitinys
Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė. (Lk 1, 38)

Mąstymas
Šventoji Kotryna Sienietė vadino Mariją „ugnies nešėja, dieviškosios meilės liepsnos nešėja. Jei mes trokštame taip degti šia palaiminga liepsna, tuomet stenkimės kuo labiau priartėti prie mūsų Motinos savo maldomis ir sielų prisirišimu. O Marija, tu esi meilės Karalienė, pati maloniausia iš visų kūrinių, labiausiai mylima ir labiausiai mylinti, kaip šventasis Pranciškus Salietis kreipėsi į Tave, — mieliausioji mano Motina, tu visuomet ir visuose dalykuose degei meile Dievui, tad teikis bent jos kibirkštėlę uždegti ir manyje. Tu meldeisi už jaunavedžius savo Sūnui, kuomet šie pritrūko vyno — „Jie nebeturi vyno“. Tad nejaugi tu nesimelsi už mus, kuriems taip trūksta meilės Dievui, kurį mes privalome mylėti? Pasakyk — „Jie nebeturi meilės“ — ir išmelski mums šios meilės. Tai vienintelė malonė, kurios prašome. O Motina, per tą meilę Jėzui, kuria tu alsuoji, maloningai išgirsk ir melski už mus. Amen.
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Tokios kaip Tu niekada nebuvo ir niekada nebebus, o Mergelių Mergele, nes Tu pradėjai Žodį ir likai mergele per amžius.

Malda
Dieve, per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis savo malonės ir Kristaus kančios bei kryžiaus galia mus vesk į garbingą prisikėlimą.

Asmeninis prašymas ir padėka už gautas malones
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai

Rašyti komentarą