APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - IV diena


Skaitinys
O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! (Lk 1, 30)

Mąstymas
Marija buvo šiame pasaulyje ir paėmė Jėzų į savo rankas, ji, galima sakyti, buvo „ugnis, nešanti ugnį“; ir taip ją vadinti yra nepalyginamai daugiau pagrindo, nei tą moterį, apie kurią pasakojo Hipokratas, kuri buvo taip pavadinta, nes iš tiesų savo rankose nešė ugnį. Ir iš tikro taip, nes kaip sakė šventasis Idelfonsas, „Šventoji Dvasia kaitino, degino ir tirpdė Mariją meile, kaip kad ugnis kaitina ir tirpdo geležį; ir ji buvo tokia kaitri, kad buvo matyti tik Šventosios Dvasios liepsna ir negalėjai justi nieko kita, kaip tik Dievo meilės ugnį“. Šventasis Tomas iš Vilanovos sako, kad tas krūmas, kurį matė Mozė, kuris liepsnojo nesudegdamas, yra pats tikriausias Marijos širdies simbolis. Todėl visai pagrįstai, sako šventasis Bernardas, šventasis evangelistas Jonas ją matė apsirėdžiusią saule: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule“; „nes, — tęsia šventasis, — ji meile buvo taip artimai susijusi su Dievu ir taip giliai persmelkta dieviškosios išminties bedugne; kad atrodė, jog be asmeninės sąjungos su Dievu neįmanoma pasiekti jokios artimesnės sąjungos su Juo“  
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Per amžius džiūgauk, Mergele Marija,  nes buvai verta nešioti Gelbėtoją Kristų

Malda
Tepadeda mums, Viešpatie, Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbingas užtarimas, kad būtume apsaugoti nuo visokio pavojų ir džiaugtumės tavąja ramybe. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai