APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - III diena


Skaitinys
Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. (Lk 1, 29)

Mąstymas
Dievas, kuris yra meilė, atėjo į žemę, kad įžiebtų visų širdyse Jo dieviškosios meilės liepsną; bet jokioje širdyje jis neįžiebė tokios kaitrios liepsnos, kaip Savo Motinos širdyje; nes jos širdis buvo tyra ir laisva nuo bet kokių žemiškų aistrų bei visiškai pasirengusi degti šia palaiminga liepsna. Todėl šventasis Sofronijus ir sako, kad „Dieviškoji meilės ugnis taip uždegė ją, kad jokie žemiški dalykai negalėjo sudrumsti jos meilės jausmų; ji visuomet liepsnojo šia dangiška liepsna ir, galima sakyti, buvo apsvaigusi ja“. Tad Marijos širdis visa degė ir liepsnojo, kaip mes skaitome apie Giesmių Giesmėje: „Jos karštis — ugnies ir liepsnų karštis“
 Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Palaimino Tave, Mergele Marija, Aukščiausiasis Viešpats Dievas, labiau už visas žemės moteris.

Malda
Gailestingasis Dieve, globok mus silpnus ir, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kurią šiandien minime, padėk pakilti iš nedorybių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)


Komentarai