APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - II diena


Skaitinys
Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ (Lk 1, 28)

Mąstymas
Teisus buvo Ričardas iš Senlorano tardamas: „Mūsų Emanuelio Motina praktikavo dorybes aukščiausiu tobulumo laipsniu. Ar kas yra kada nors išpildęs pirmąjį įsakymą „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela? Joje dieviškoji meilė liepsnojo tokia karšta ugnimi, kad jokia kliautis negalėjo prie jos prikibti“. „Dieviškoji meilė, — sako šventasis Bernardas, — buvo taip persmelkusi ir pripildžiusi Marijos sielą, kad jokia jos dalelė neliko šios meilės nepaliesta; tad ji mylėjo visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis, ir buvo pilna malonės“ Todėl Marija galėjo drąsiai sakyti — mano Mylimasis visas atsidavė man, ir aš visą save atidaviau Jam: „Mano mylimasis man, o aš jam“ „Netgi serafimas, — sako Ričardas iš Senlorano, — galėjo nusileisti iš dangaus, kad Marijos širdyje pasimokytų, kaip mylėti Dievą“ Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Per Ievą rojaus vartai visiems užsidarė, o per Mariją visiems atsivėrė.

Malda
Atleisk, Viešpatie, savo žmonėms jų kaltybes, kad, negalėdami tau patikti savo darbais, išsigelbėtume tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gimdytojos užtarimu. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai