APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - I diena


Skaitinys
Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. (Lk 1, 26-27)

Mąstymas
Šventasis Anzelmas Kenterberietis sako: „kur didžiausias tyrumas, ten didžiausia dieviškoji meilė“. Kuo širdis yra tyresnė, labiau ištuštėjusi nuo savęs, tuo ji turtingesnė meile Dievui. Švenčiausioji Marija dėl to, kad ji buvo pats nuolankumas, ir dėl to, kad ji nieko savyje neturėjo iš savęs, buvo tokia kupina dieviškos meilės, kad „jos meilė Dievui pranoko visų žmonių ir angelų meilę Dievui“
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Per tave, Nekaltoji Mergele, mes atgavome gyvenimą. Tu priėmei dangaus pasiuntinį ir pagimdei pasaulio Gelbėtoją.

Malda
Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai