ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - VI


6 Diena (12.04)

SKAITYK

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje,
mus išsirinkdamas jame
prieš pasaulio sukūrimą,
kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu,
jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
tapti jam įsūniais
savo malonės kilnumo šlovei.
Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,
kuriame turime atpirkimą jo krauju
ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.
Jis dosniai apdovanojo mus savo malone
su įvairiopa išmintimi ir sumanumu.
(Ef 1, 3-8)

MĄSTYK

Rytų tradicijos tėvai Dievo Motiną vadina „visiškai šventa“ (Panaghia); jie gerbia ją kaip „jokios nuodėmės sutepimo nepaliestą, laiko ją tarsi Šventosios Dvasios sukurta nauja būtybe“. Dievo malone Marija liko nepaliesta jokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. (KBK 493)

MELSKIS

Be dėmės Mergele, kaip žėrinti aušra Tu patekėjai šiam pasauliui. Tu atnešei mums šlovės Saulę, per Tave buvo išsklaidyta siaubinga naktis, kuri gaubė žemę. Tu įveikei tirono galią, nugalėjai mirtį ir pragarą. Tu panaikinai priešiškumą, kuris žmogų skyrė nuo Dievo. Tu užtikrinai mums taiką, pagydei sielos ligas šventumo malone. Tu apšvietei pasaulį spindinčiu tiesos švytėjimu. Amen. (Šv. Metodijus)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Kaip lelija tarp erškėčių.
A. Taip mano draugė tarp Adomo dukterų.

3 Sveika Marija

Komentarai

Rašyti komentarą