ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - VIII

8 Diena (12.06)

SKAITYK

Nuo sosto nuskambėjo balsas:
„Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai,
visi, kurie bijote jo: maži ir dideli!“
Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą. Jie skelbė:
„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.
Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę!
Nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi.
Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe.
(Apr 19, 5-8a)

MĄSTYK

Marija, būdama drauge ir Mergelė, ir Motina, yra tobulas Bažnyčios paveikslas. „Su tikėjimu priimdama Dievo žodį, Bažnyčia ir pati tampa motina, nes mokymu ir krikštu ji gimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui iš Šventosios Dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus. Ji taip pat yra mergelė, kuri nepalytėtai ir tyrai laikosi Sužadėtiniui duotosios priesaikos.“ (KBK 507)

MELSKIS
O mano Valdove, šventoji Marija, Tavo palaimingai globai, neprilygstamai apsaugai bei Tavo gailestingumo prieglobsčiui šiandien ir mano iškeliavimo valandą pavedu savo sielą ir savo kūną. Tau skiriu visokią savo viltį ir paguodą, kiekvieną suspaudimą ir vargą, savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigą, kad dėl Tavo švenčiausiojo užtarimo bei nuopelnų visi mano veiksmai būtų nukreipti ir sutvarkyti pagal Tavo ir Tavo Sūnaus valią. Amen. (Šv. Aloyzas Gonzaga)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Savo pradėjime Tu buvai Mergelė be dėmės.
A. Melski už mus Tėvą, kurio Sūnų pagimdei.

3 Sveika Marija

Komentarai