ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - V


5 Diena (12.03)

SKAITYK

Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,
džiūgausiu Dievu savuoju,
nes jis mane aprengė išganymo drabužiais
ir apsupo teisumo skraiste
kaip jaunikį, besipuošiantį vainiku,
lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.
Kaip žemė išaugina savąsias ataugas,
kaip sodas suželdina savąsias sėklas,
taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę
visų tautų akivaizdoje.
(Iz 61, 10-11)

MĄSTYK

Tas „išskirtinio šventumo spindesys“, kuriuo ji buvo „nuo pat pirmo prasidėjimo akimirksnio papuošta“, atsirado grynai iš Kristaus: ji yra „dėl savo Sūnaus nuopelnų kilnesniu būdu atpirkta.“ Labiau už visus kitus sukurtus asmenis Tėvas ją „palaimino [...] Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje“ (Ef 1, 3) ir išsirinko „jame prieš pasaulio sukūrimą; [...] iš grynos meilės“ (Ef 1, 4–5), kad būtų šventa ir nesutepta Jo akivaizdoje. (KBK 492)

MELSKIS

Nekaltoji Dievo Motina, dangaus Karaliene, gailestingumo Motina, nusidėjėlių Užtarėja ir prieglobsti, štai aš, apšviestas ir paskatintas malonių, kurias Tavo motiniškas gerumas man gausiai išprašė iš Dievo lobyno, dabar ir visiems laikams nutariu atiduoti į Tavo rankas savo širdį, kad ją pašventintum Jėzui. Todėl devynių angelų chorų ir visų šventųjų akivaizdoje atiduodu ją Tau, Švenčiausioji Mergele, o Tu mano vardu ją paaukok Jėzui. Dėl sūniško pasitikėjimo Tavimi, kurį aš išpažįstu, esu tikras, kad dabar ir visados darysi visa, ką gali, kad mano širdis visiškai priklausytų Jėzui ir tobulai sektų šventuosius, ypač šventąjį Juozapą, Tavo tyriausiąjį Sužadėtinį. Amen. (Šv. Vincentas Paloti)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Visa graži esi, Marija!
A. Ir nėra Tavyje jokios kaltės!

3 Sveika Marija

Komentarai

Rašyti komentarą