ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - IX


9 Diena (12.07)

SKAITYK

Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“. O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“  (Apr 21, 2-5)

MĄSTYK

Iš Ievos palikuonių Dievas išsirinko Mergelę Mariją, kad būtų Jo Sūnaus Motina. „Malonėmis apdovanotoji“ yra „puikiausias Atpirkimo vaisius“; nuo pirmos savo prasidėjimo akimirkos ji buvo visiškai apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nė kiek jos nesutepta ir jokios asmeninės nuodėmės nepaliesta per visą gyvenimą. (KBK 508)

MELSKIS

Šventoji Marija, dangaus Karaliene, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina ir pasaulio Valdove, Tu nei vieno neapleidi, nei vieno neniekini. Maloningai pažvelk į mane, Valdove, savo meiliomis akimis ir išprašyki iš mylimojo savo Sūnaus man visų nuodėmių atleidimą, kad aš, kuris dabar pamaldžiai prisimenu Tavo šventąjį ir nekaltąjį prasidėjimą, ateityje gaučiau amžinosios palaimos vainiką. Jį man duos mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kurį Tu, būdama Mergelė, pagimdei. Jis būdamas Dievas su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Didžių dalykų padarė Tau Visagalis.
A. Ir Šventas yra Jo Vardas.

3 Sveika Marija
Padėkos intencija už atliktą noveną – Sveika Karaliene

Komentarai