ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - IV


4 Diena (12.02)

SKAITYK

Visa tu graži, mano meile,
jokios neturi dėmės.
Kokia graži tavo meilė,
mano sesuo sužadėtine!
Mano sesuo sužadėtinė yra uždaras sodas.
Uždaras sodas, užantspauduotas šaltinis.
Tu esi malonumų sodas, kuris želdina
granatmedžius ir geriausius vaisius;
henos gėles ir nardo žiedus,
nardą ir kroką,
kvapiąją nendrę ir cinamoną
su visais kvapiais medžiais;
mirą ir alaviją
su visais rinktiniais kvepalais.
Tu esi sodo šaltinis,
gyvojo vandens versmė
iš Libano tekančios srovės!
(Gg 4, 7.10.12-15)

MĄSTYK
 Amžiams bėgant Bažnyčia suvokė, kad Dievo „malonėmis apdovanotoji“ Marija buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Tai išpažįstama Nekaltojo Prasidėjimo dogma, popiežiaus Pijaus IX paskelbta 1854 metais: Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga visagalio Dievo malone ir privilegija dėl žmonijos Atpirkėjo Jėzaus Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir nė kiek jos nesutepta. (KBK 491)

MELSKIS
O tyroji ir nekaltoji, palaimintoji Mergele, be kaltės, nepaliesta ir švenčiausia didžiojo Tavo Sūnaus, visatos Viešpaties Motina, netenkančiųjų vilties ir kaltųjų pasitikėjime, mes šloviname Tave. Garbiname Tave, malonės pilnąją, pagimdžiusią Dievą ir Žmogų. Mes puolame prieš Tave ant kelių, visi šaukiamės Tavęs ir meldžiame Tavo pagalbos. Gelbėk mus, šventoji ir nepaliestoji Mergele, nuo visų užgriūvančių nelaimių ir visų velnio gundymų. Būk mūsų Sutaikytoja ir Užtarėja mirties ir teismo valandą, saugok mus nuo būsimos neužgesinamos ugnies ir išorinių tamsybių. Laikyk mus vertus Tavo Sūnaus garbės, o geroji ir meilingoji Mergele ir Motina. Juk Tu esi vienintelė, saugiausia ir švenčiausia mūsų viltis pas Dievą, Tau tebūna garbė ir šlovė, pagarba ir valdžia per visus amžių amžius. Amen. (Šv. Efremas Siras)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Kaip lelija tarp erškėčių!
A. Taip Marija tarp mūsų!

3 Sveika Marija

Komentarai

Rašyti komentarą