ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - III


3 Diena - 12.01

SKAITYK

VIEŠPATS sukūrė mane savo kelių pradžioje,
pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų.
Prieš amžius buvau sukurta,
pačioje pradžioje, prieš žemės pradžią.
Kai dar nebuvo gelmių, buvau pagimdyta,
kai dar nebuvo tekančių šaltinių.
Prieš padedant kalnų pamatus,
prieš kalvas – aš gimiau.
Žemės ir laukų jis dar nebuvo padaręs
nei pirmųjų pasaulio molio grumstų.
Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą,
kai jis nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus;
kada jis tvirtino aukštai dangaus skliautą,
kai jis įrengė bedugnės šaltinius;
kada jis paskyrė jūrai ribas,
kad jos vandenys niekad neperžengtų jo įsakymo,
kai jis nustatė žemės pamatus.
Tuomet aš buvau su juo kaip jo Patikėtinė.
Kasdien buvau jo džiaugsmas,
visad prieš jį džiūgaudama,
džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje,
rasdama džiaugsmo žmonijoje.
Dabar tad, mano vaikai, klausykite manęs;
laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių.
Klausykitės pamokymo ir būkite išmintingi;
jo neatmeskite!
Laimingas žmogus, kuris manęs klauso,
ateidamas kasdien anksti prie mano vartų,
budėdamas prie mano durų.
Juk kas randa mane, randa gyvenimą
ir gauna malonę iš VIEŠPATIES.
Bet kas prasilenkia su manimi, daro sau žalą.
Visi, kurie manęs nekenčia, myli mirtį“.
(Pat 8, 22-36)

MĄSTYK

Kad galėtų būti Gelbėtojo Motina, Marija buvo „Dievo apipilta tokio uždavinio vertomis dovanomis“. Angelas Gabrielius Apreiškimo metu ją sveikina kaip „malonėmis apdovanotąją“ Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti jai apreikštam pašaukimui, ji turėjo būti pilna Dievo malonės. (KBK 490)

MELSKIS

Prašau, leisk man Tave girti, kaip pats Dievas Tave giria: Tu tobulai graži ir nėra Tavyje dėmės, Tu visų švenčiausia ir gražiausia. Tu visada buvai Dievo numylėtinė. Kokia Tu graži, mano mylimiausia, mano Nekaltoji Mergele, kokia Tu nuostabi Dievo akyse! Pažvelk savo gailestingomis akimis į baisias mano vargšės sielos žaizdas. Pažiūrėk į mane, pasigailėk manęs ir išgydyk, nuostabi mano širdies Mylimoji, patrauk mano varganą širdį prie savęs! Kokių malonių Tau galėtų neduoti Dievas, kuris Tave išsirinko savo Motina ir Sužadėtine, Tave apsaugojo nuo bet kokios nuodėmės pėdsako bei išaukštino virš visų kūrinių? Nekaltoji Mergele Marija, leisk man nuolat apie Tave galvoti ir nepamiršk manęs, kol aš pamatysiu Tavąjį grožį danguje. Ten aš dar karščiau Tave šlovinsiu ir mylėsiu, o mano Motina, mano Karaliene, puikiausioji, tyriausioji, Nekaltoji Mergele Marija. (Šv. Alfonsas Liguoris)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Be gimtosios nuodėmės Pradėtoji Dangaus ir Žemės Valdove
A. Melski už mus, Tavęs besišaukiančius !

3 Sveika Marija

Komentarai