ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NOVENA - II


Antra diena - 11. 30 d.

SKAITYK
„Išėjau iš Aukščiausiojo burnos
ir tarsi migla apdengiau žemę.
Gyvenau dangaus aukštybėse,
ir mano sostas buvo debesies stulpe.
Apėjau dangaus skliautą pati viena
ir išvaikščiojau bedugnės gelmes.
Valdžiau jūros bangas ir visą žemę,
visas tautas ir gentis.
Visur ieškojau poilsio vietos,
kurioje turėčiau gyventi.
Tada Visatos Kūrėjas davė man savo įsakymą,
ir mano Kūrėjas parinko vietą mano padangtei,
tardamas: 'Jokūbe turi statytis buveinę,
Izraelyje turi turėti savo paveldą'.
Pradžioje, prieš visus amžius, jis mane sukūrė,
ir per visus amžius nenustosiu būti.
Šventojoje Padangtėje jam tarnavau
ir tada Zione užėmiau savo vietą.
(Sir 24, 3-10)

MĄSTYK
Senosios Sandoros metu Marijos misiją ruošė šventosios moterys. Pradžioje buvo Ieva; nepaisant jos neklusnumo, jai buvo pažadėta, kad jos palikuonis nugalės Piktąjį, ir kad ji bus visų gyvųjų motina. Dėl to pažado Sara pradėjo sūnų, būdama senyvo amžiaus. Priešingai visiems žmonių lūkesčiams, kad liktų ištikimas savo pažadams, Dievas pasirinkdavo tai, kas pasauliui atrodo silpna: Samuelio motiną Haną, Deborą, Rutą, Juditą, Esterą ir daugelį kitų moterų. Marija „užima pirmąją vietą tarp Viešpaties nuolankiųjų ir vargdienių, kurie viltingai iš jo tikisi ir sulaukia išganymo. Galiausiai su ja, prakilniąja Siono dukterimi, ilgai laukus pažado išsipildymo, ateina laikų pilnatvė ir prasideda nauja išganymo santvarka“ (KBK 489)

MELSKIS
Mano Nekaltoji Karaliene Marija, aš džiaugiuosi kartu su Tavimi, jog Dievas Tave apdovanojo tokiu dideliu tyrumu. Aš dėkoju mūsų Kūrėjui, kad jis Tave apsaugojo nuo bet kokių kaltės dėmių. Aš tvirtai tikiu šia tiesa ir esu pasirengęs, jei reikia, net gyvybę paaukoti dėl šio didingo ir nepakartojamo Tavo Nekaltojo Prasidėjimo pranašumo. Aš trokštu, jog visas pasaulis pažintų ir šlovintų Tave – puikiąją ryto aušrą, visuomet pasipuošusią dieviška šviesa, išrinktąją išganymo arką, kuri vienintelė apsaugota nuo sudužimo nuodėmėje, tobulą ir nekaltą balandę, kaip pats dieviškasis Sužadėtinis Tave pavadino, uždarytą sodą, kuriame Dievui patinka gyventi, užantspauduotą šaltinį, prie kurio piktasis priešas niekada neprieis. Aš trokštu, jog visas pasaulis Tave pažintų kaip aną baltą leliją, augančią tarp erškėčių – Adomo vaikų, kurie visi yra nuodėme susitepę ir jau gimę nesantaikoje su Dievu. Tik Tu viena spindi tyrumu ir šventumu, Tu jau gimei savo Kūrėjo širdingai mylima. (Šv. Alfonsas Liguoris)

Savo Šlovinguoju Nekaltuoju Prasidėjimu Mergele Marija suteik man prašomą malonę <...> jei ji atitinka Jėzaus Valią ir prisidės prie mano amžinojo išganymo.

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.

K. Dievas sutvėrė Mariją malonės pilną!
A. Ir paskyrė ją Motina pasaulio Išganytojui!

3 Sveika Marija

Komentarai

Rašyti komentarą