Mokymo apie Marijos Ėmimą į Dangų aspektai iki Vatikano II Susirinkimo

Po dogmos paskelbimo Pijus XII atnaujino Paėmimo į Dangų šventės liturgiją. Senoji kolekta (pradžios malda)[1] mininti Marijos tarpininkavimą, pakeista į prašymą, kartu su Marija pasiekti panašią garbę: „ Visagali Amžinasis Dieve, kuris paėmei Nekaltąją Mergelę Mariją, Tavo Sūnaus Motiną į dangiškąją garbę su kūnu ir siela; prašome, leisk, kad visada pašventę save dangiškiesiems dalykams, būtume verti su ja dalyvauti bendroje garbėje.“[2] Taip pat atnaujinti ir šventės skaitiniai: vietoj alegorinio pasakojimo apie Išmintį ir jos vaisius (Sir 24), pateikta perikopė apie palaiminimą Juditai (13:22-25; 15:10), kuris taikomas ir Mergelei Marijai; vietoj evangelinio pasakojimo apie Mortą ir Mariją (Lk 10, 42 – Marija pasirinko geresnę dalį), skaitomas Elzbietos palaiminimas Marijai ir jos pačios giesmės ištrauka (Lk 1, 41 – 50 –Nuo šiol palaiminta mane vadins visos kartos).[3]
1954 m. Pijus XII išleidžia encikliką Ad caeli Reginam, kuria įveda naują Marijos Karalienės liturginę šventę, bet ir mokymą apie Marijos išaukštinimą paaiškina dar vienu aspektu. Jei dogmos paskelbimu popiežius pareiškė, kad tikėjimas Marijos Paėmimu į Dangų su kūnu ir siela yra tikėjimo tiesa, tai dabar jis paaiškina, koks Marijos vaidmuo yra Danguje. Pasiremdamas panašiais argumentais, kuriais rėmėsi ir apaštalinėje konstitucijoje Munifficentissimus Deus, Pijus XII teigia: „Iš tiesų, tik Jėzus Kristus Dievas-Žmogus, yra Karalius tikrąja to žodžio prasme. Marija, kaip dieviškojo Kristaus Motina, kaip Jo bendradarbė atpirkime, Jo kovoje su priešais ir galutinėje pergalėje prieš juos, turi tam tikrą dalį. Tad analogiškai ji turi dalį ir Jo karališkame prakilnume. Nes iš savo vienybės su Kristumi ji gauna spindintį puikumą, kuriuo pranoksta bet kurią kitą būtybę; iš savo vienybės su Kristumi ji gauna karališką teisę laisvai naudoti dieviškojo Atpirkėjo karalystės turtus; iš jos vienybės su Kristumi kilęs neišsenkamas jos motiniško tarpininkavimo Sūnui ir Tėvui veiksmingumas.“[4] Tad Pijus XII Marijos Paėmimą į Dangų supranta kaip pilnutinį Marijos Išaukštinimą, padarant ją žmonių Užtarėja (Advocate), Tarpininke (Mediatrix) bei Atpirkėjo Pagalbininke (Co-redemtrix).
[1] Maloningai išklausyk, Viešpatie, savo tarnus; kadangi neįstengiame Tau patikti savo darbais, tegelbsti mus, Tavo Sūnaus Gimdytojos užtarimas.
Missale Romanum ex decretu Pius V. 1912. P. 525.
[2] Assumptione Beatae Mariae Virginis ~ Duplex I. classis // www.divinumofficium.com/cgi-bin/missa/missa.pl 2013.05.03
[3] Ten pat.
[4] Pijus XII. Ad caeli Reginam. Enciklika apie karališkąjį Švenčiausios Mergelės Marijos orumą ir Švenčiausios Mergelės Marijos Karalienė šventės įvedimą // Bažnyčios Mokymas / sud. J. Persie. Ten pat. P. 227-228.

Komentarai