Tikėjimo Mergelės Marijos Ėmimu į Dangų sklaida IV a.

IV a. Bažnyčios rašytojai savo raštuose apie Mariją sutartinai jai taiko titulą Theotokos – ypatingai tas atsispindi didžiųjų kapadokijos Tėvų[1] kūryboje. Šv. Grigalius Nysietis pasakoja apie pirmą žinomą Marijos apsireiškimą šv. Grigaliui Stebukladariui († 270 m.)[2]. Šv. Grigalius Nazianzietis, paskelbė anatemą tiems, kurie atsisako Mariją vadinti Theotokos[3].  Taip pat jis pateikia pasakojimą apie vieną merginą, kuri išsigelbėjo šaukdamasi Marijos užtarimo[4]. Šis pasakojimas rodo, kad IV a. liaudiškame pamaldume jau buvo įprasta šaukti Marijos pagalbos ir tikėta, kad Dievo Motina turi galią padėti. Garsiausias IV a. Sirijos Bažnyčios rašytojas šv. Efremas († 373 m.) pasižymėjo asmeniniu pamaldumu Dievo Motinai, ir greta kitų mariologinių temų, ypatingai pabrėžė jos tyrumą ir buvimą be nuodėmės: „Tik Tu ir Tavo Motina esate gražesni už visa. Nes Tavyje, o Viešpatie, nėra [sutepimo] žymės, nei kokios nors dėmės Tavo Motinoje.“[5]
Tokiame teologiniame ir liturginiame kontekste apie 350 m Palestinoje ar Sirijoje paplito VI knygų pasakojimas – ankstyviausia Betliejaus tradicijos[6], pasakojančios apie Marijos mirtį ir jos pomirtinį likimą versija. Šiame apokrife pasakojama, kad apaštalai nustato tris dienas metuose, kuomet reikia pagerbti Dievo Motiną: antrą dieną po Kristaus gimimo, gegužės 15 d. ir rugpjūčio 13 d. Jie taip pat nustato tų dienų apeigas: laikomos pamaldos su Šventojo Rašto skaitiniais, laiminama duona, kuri parsinešama į namus[7]. Žinoma, apokrifo autorius apaštalų autoritetu įteisina jo bendruomenėje gyvavusias liturgines apeigas Dievo Motinos garbei. Minėtos šventės ir duonos laiminimo apeigos periimtos iš pagoniškos agrogultūros papročių[8]. Šios apeigos minimos ir šv. Epifanijaus Salamiečio († 403 m.) 370 m. rašytame laiške Arabijai, kuriame pasakojama apie kolyridianų sektą, kur vyksta apeigos Marijos garbei: „ moterys kepa papločius visuomet Mergelės vardan, susirenka kartu ir <...> švenčia pamaldas Jos vardui su moterimis patarnautojomis.“[9] Epifanijus šią sektą kaltino Marijos sudievinimu ir leidimu moterims tarnauti liturginėse apeigose. Tačiau, dera pastebėti, kad Epifanijus skeptiškai vertino šventųjų kultą apskritai. Jis teigė, kad šventieji yra gerbtini kaip pavyzdžiai, tačiau jie nenusipelno atskiro kulto, nes dera garbinti ne kūrinius, o jų Kūrėją.[10] Toks požiūris nebuvo kažkuo išskirtinis IV amžiaus Bažnyčioje, kurioje tuo metu suklestėjo šventųjų kultas. Vieni Bažnyčios ganytojai jį vertino teigiamai, kiti jame įžvelgė pagoniškų papročių perėmimą.[11] Epifanijus teigia: „tegul Marija būna pagarboje, bet tegul Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia būna garbinami, tegul niekas negarbina Marijos.“[12] Dar nebuvo nustatytas skirtingas Dievo ir šventųjų garbinimo kulto laipsnis (latria, hyperdulia, dulia), todėl Epifanijus teisingai teigė, kad tik vienam Dievui priklauso aukščiausioji pagarba. Tad tikriausiai, kolyridianų sekta buvo tiesiog krikščionių bendruomenė, kuri praktikavo VI knygose aprašytas liturgines apeigas Marijos garbei. Šiame kontekste šv. Epifanijus užsimena apie Marijos gyvenimo užbaigtį: „Aš nesakau, kad ji liko nemirtinga, bet netvirtinu, kad ji mirė.“[13] Šis mįslingas retorinis pasakymas gali reikšti, kad Epifanijus nenori palaikyti apokrifinės tradicijos, tačiau ir nesiekia paneigti tikėjimo, kad Marija pasiekė Dangaus garbę su siela ir kūnu.
Tarsi tai patvirtindamas jis Mariją lygina su Eliju, kuris buvo mergelė, bei nepatyrė mirties, nes buvo paimtas Dangun ugnies vežime.[14] 377 m. parašytame Panarione, smerkiančiame įvairias erezijas, Epifanijus pasakoja apie antidikomarianitus, kurie neigė amžinąją Marijos mergystę ir teigė, kad po Jėzaus, Marija turėjo ir kitų vaikų. Šiame kontekste Epifanijus jau plačiau kalba apie Marijos likimą: „šventoji Mergelė galbūt mirė ir buvo palaidota – jos užmigimas buvo garbingas, o mirtis tyra, o jos vainikas buvo mergystė. O galbūt ji buvo pasmerkta mirčiai – kaip Raštas teigia: ir kalavijas pervers jos sielą, - jos šlovė tarp kankinių ir jos kūnas, iš kurio kilo šviesa pasauliui, [ilsisi] tarp palaimintųjų.
Arba ji išliko gyva, nes Dievui yra įmanoma viskas, ko Jis nori. Niekas nežino jos [gyvenimo] pabaigos.“[15] Epifanijus šiame tekste pakartoja to meto aplinkoje gyvavusias tris teorijas apie Marijos žemiškojo gyvenimo baigtį:
1.                            Marija mirė garbinga mirtimi išlikdama Mergele;
2.                            Marija tapo kankine;
3.                            Marija nemirė – Ji yra pas Dievą.
Pats Epifanijus nepalaiko nei vienos teorijos, tačiau jų ir nepaneigia. Tačiau jo liudijimas vertingas tuo, kad pirmasis iš Bažnyčios rašytojų paliečia šią temą, kuri taps ypatingai svarbi VI a pab – VII a. Tėvams.
Apibendrinant galima teigti, kad IV amžius svarbus tuo, kad ima plisti pirmosios liturginės praktikos įtakotos ankstyvųjų pasakojimų apie Marijos Užmigimą. Taip pat, pirmasis iš Bažnyčios rašytojų – šv. Epifanijus Salamietis 370 ir 377 m. savo raštuose nagrinėjo Marijos pomirtinio likimo klausimą.
[1] Kapadokijos Tėvai – šv. Bazilijus Didysis († 379 m.), Šv. Grigalius Nysietis († 394 m.) ir šv. Grigalius Nazianzietis († 390 m.)
[2] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses // www.academia.edu/1057325/The_Cult_of_the_Virgin_in_the_Fourth_Century_A_Fresh_Look_at_Some_Old_and_New_Sources 2013.04.17.
[3]Gambero L. Mary and the Fathers of the Church // Mariology. Ten pat. P. 142.
[4] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses. Ten pat.
[5] Gambero L. Mary and the Fathers of the Church // Mariology. Ten pat. P. 143.
[6] Mokslininkai Ėmimo į Dangų nekanonines tradicijas skirsto į dvi grupes: Palmės šakos nuo gyvybės medžio ir Betliejaus Plačiau apie tai kalbama II darbo dalyje.
[7] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses. Ten pat.
[8] Ten pat.
[9] Shoemaker S. Epiphanius of Salamis, the Kollyridians, and the Early Dormition Narratives: The Cult of the Virgin in the Fourth Century //
www.academia.edu/1057328/Epiphanius_of_Salamis_the_Kollyridians_and_the_Early_Dormition_Narratives_The_Cult_of_the_Virgin_in_the_Fourth_Century 2013.04.21
[10] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses. Ten pat.
[11] Shoemaker S. Epiphanius of Salamis, the Kollyridians, and the Early Dormition Narratives: The Cult of the Virgin in the Fourth Century. Ten pat.
[12] Ten pat.
[13] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses. Ten pat.
[14] Shoemaker S. Cult of the Virgin in the fourth century: a fresh look in some old and new sourses. Ten pat.
[15] Ten pat.

Komentarai