Esminiai Marijos Ėmimo į Dangų dogmos aspektai

1950 m. lapkričio 1 d. popiežius Pijus XII savo apaštaline konstitucija Munificentissimus Deus, dogmatizavo mokymą, kad Mergelė Marija, po mirties į Dangų buvo paimta su siela ir kūnu: „Mes skelbiame, nutariame ir apibrėžiame kaip Dievo apreikštą dogmą, kad Nekaltoji Dievo Motina, visuomet Mergelė Marija, baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę.“[1] Aiškindamas šį Marijos gyvenimo slėpinį, popiežius išskiria kelis aspektus, kurie liudija šios tikėjimo tiesos teisingumą:
Nekaltojo Prasidėjimo privilegija – Pijus XII moko, kad kiekvienam žmogui lemta patirti mirtį ir kūno suirimą ir tik tuomet gauti atpildą iš Dievo. Tik laikų pabaigoje kūnas bus prikeltas ir sujungtas su siela. Kadangi Marija pradėta be gimtosios nuodėmės, jai ši bendra taisyklė negalioja ir jos kūno pašlovinimo nereikėjo laukti iki laikų pabaigos.[2]
Marijos ryšys su Kristumi – Marija kaip Naujoji Ieva ir kaip Dievo Sūnaus Motinai, visiškai priklauso Kristui ir yra su Juo glaudžiai susieta. Ji kartu su Kristumi dalyvavo kovoje prieš piktąją dvasią – gyvatę (plg Pr 3,15), todėl dabar dalyvauja ir Kristaus pergalėje: „Todėl, kaip šlovingas Kristaus prisikėlimas buvo esminė šios pergalės dalis ir galutinis ženklas, taip ir ta kova, kuri Palaimintajai Mergelei ir Jos Dieviškajam Sūnui buvo bendra, turi užsibaigti jos mergiško kūno išaukštinimu.“[3]
Bažnyčios Mokymas – Popiežius apžvelgia Bažnyčios Mokymą šiuo klausimu. Jis cituoja šv. Joną Damaskietį, šv. Germaną iš Konstantinopolio, Amadėjų iš Lozanos, šv. Antaną Paduvietį, šv. Albertą Didijį, Šv. Tomą Akvinietį, šv. Bernardiną Sienietį, šv. Robertą Belarminą, šv. Pranciškų Salezą ir kitus. Pasiremdamas tuo, kad ilgus amžius Bažnyčios Mokymas šia tema buvo panašus, popiežius pripažįsta tai kaip įrodymą, jog Marijos Ėmimas į Dangų yra Dievo apreikšta tiesa, kadangi Bažnyčią veda Šventoji Dvasia: „tuo būdu iš įprastinio mokomojo Bažnyčios autoriteto visuotinio sutarimo, mes gauname tikrą ir tvirtą įrodymą, kad Palaimintosios Mergelės Marijos kūno Paėmimas į Dangų, kurio savo prigimtinėmis jėgomis tikrai negalėtų pažinti jokia žmogaus proto galia, kadangi tai yra susieją su skaisčiojo mylinčios Dievo Motinos kūno išaukštinimu danguje, yra tiesa, kuri buvo apreikšta Dievo ir todėl visi Bažnyčios vaikai turi tuo tvirtai ir ištikimai tikėti.“[4]
Dievo Tautos liudijimas – Pijus XII pamini daugybę prašymų paskelbti šią dogmą, teigimus atsiliepimus į jo apaštalinį laišką Deiparae Virginis Mariae, bei nenutrūkstamą Dievo Tautos pamaldumo pašlovintajai Dievo Motinai liudijimą,[5] kuris sutapdamas su Bažnyčios Mokymu, leidžia čia atpažinti Dievo veikimą: „Šis nuostabus vyskupų bei tikinčiųjų sutarimas patvirtina, kad Dievo Motinos kūno paėmimas į dangų gali būti apibrėžtas kaip tikėjimo dogma, kadangi jis parodo mums sutapimą įprastinio Bažnyčios mokomojo autoriteto mokymo su tikėjimu krikščioniškosios liaudies, kurią tas pats mokomasis autoritetas palaiko ir nukreipia, taip savaime ir visiškai tikru ir neklaidingu būdu įrodydamas šią privilegiją esant Dievo apreikšta tiesa ir glūdinčią <...> dieviškame depozite.“[6]
Liturgijos liudijimas – kadangi liturgija „yra dangiškųjų tiesų išpažinimas, pavaldus aukščiausiajam mokomajam Bažnyčios autoritetui, [ji] gali pateikti ne mažesnės vertės įrodymų ir liudijimų, kai sprendžiama dėl kokio nors atskiro krikščioniškos doktrinos punkto.“[7] Popiežius pateikia Marijos Ėmimo į Dangų šventės raidą ir liturgines maldas, tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų Bažnyčios liturginio šios šventės lobyno. Popiežius pastebi, kad liturgija kyla iš tikėjimo, todėl toks visur paplitęs ir iškilmingas šios šventės minėjimas, įrodo, kad ši tikėjimo tiesa yra sava ir priimtina.
Pavyzdys ir viltis tikintiesiems - Galiausiai popiežius paliečia savo laikmečio žaizdas – materialistines diktatūras, kurios sukėlė II Pasaulinį karą ir savo ideologijose nuvertino žmogaus kūną, laikydamos jį tik įrankiu, todėl viliasi, kad išaukštintos Dievo Motinos pavyzdys, aiškiausiai paliudys, kas laukia kiekvieno tikinčiojo laikų pabaigoje: „todėl, kai apgaulingi materialistiniai mokymai ir iš tų mokymų plaukiantis moralinis sugedimas, keldami nesantaiką tarp žmonių, grasina užgesinti dorybės šviesą ir sugriauti jų gyvenimus, šiuo nuostabiu būdu visi aiškiai gali matyti, kokiam didžiam tikslui yra skirti mūsų kūnai ir sielos. Pagaliau, viliamės, kad tikėjimas Marijos kūno Paėmimu į dangų, padarys mūsų tikėjimą savo pačių prisikėlimu stipresnį ir veiksmingesnį.“[8]
[1] Pijus XII. Munifficentissimus Deus. Apaštalinė konstitucija, apibrėžianti Švč. Mergelės Marijos Paėmimo į dangų dogmą // Bažnyčios Mokymas / sud. J. Persie. Kaunas. 2012. T. V. P. 209.
[2] Ten pat. P. 186.
[3] Ten pat. P. 206.
[4]Pijus XII. Munifficentissimus Deus. Apaštalinė konstitucija, apibrėžianti Švč. Mergelės Marijos Paėmimo į dangų dogmą // Bažnyčios Mokymas / sud. J. Persie. Ten pat. P. 190.
[5] Šventovės, meno kūriniai, Dangun Paimtosios globai pavestos šalys, miestai, vienuolijos ir rožinio malda
Ten pat. P. 192.
[6] Ten pat. P. 189.
[7] Ten pat. P. 192.
[8] Ten pat. P. 209.

Komentarai