Mergelė Marija Naujajame Testamente

Kalbant apie Mergelę Mariją Naujajame Testamente, pirmiausia dera pasakyti, kad įkvėptieji rašytojai pateikė ne istoriją, bet Bažnyčios skelbimą apie Jėzų Kristų ir Jo Gerąją Naujieną. Mergelė Marija minima tiek kiek ji yra susijusi su Kristumi ir Jo išganančia veikla. Ankstyviausias Marijos paminėjimas Naujajame Testamente – tarp 49 – 55 m. parašytame Pauliaus laiške Galatams: „Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę.“ (Gal 4, 4-5). Nors ši perikopė grynai kristologinė ir čia tikriausiai neminimas stebuklingas Jėzaus prasidėjimas, bet galima pastebėti,kad Paulius čia kalba apie Kristaus kenozę: Dievo siunčia savo Sūnų, kuris tampa žmogumi gimdamas iš moters. Tad Marija suprantama, kaip Dievo Sūnaus motina, Išganymo plano dalininkė.[1]
Seniausioje evangelijoje priskiriamoje Morkui (tarp 60-70 m.) Marija tiesiogiai paminima dviejose tekstuose, o netiesiogiai – viename.[2] Šiose perikopėse Marija vaizduojama kaip savo šeimos narė. Jėzaus giminaičiai ir pažįstami (senoji Jėzaus šeima) neatpažįsta jame Mesijo, veikiančio Dievo galia – ji siekia jį sustabdyti arba pasisavinti. Todėl Jėzus kalba apie naują šeimą, kurios pagrindas nebe kraujo ryšiai, o tikėjimas: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. (Mk 3, 34-35).
Ar Marija pritarė senosios šeimos skeptiškumui Jėzaus atžvilgiu ? Morkus šito nedetalizavo. Jis apsiriboja Mariją pristatydamas kaip ištikimą motiną, senosios šeimos narę[3]. Įdomus Morkaus Jėzui taikomas titulas – Marijos sūnus (Mk 6,3), nes judaizmo tradicijoje svarbiau yra tėvo vardas, gal būt taip Morkus pamini stebuklingąjį Jėzaus prasidėjimą.
Evangelija pagal Matą (65-75 m.) kalba apie Mariją kaip pažadėtojo Emanuelio Motiną (Iz 7,14). Matas pirmasis pateikia Jėzaus vaikystės pasakojimus.
Marija čia užima svarbią vietą šalia Juozapo[4]. Matas tvirtai teigia mergelišką Jėzaus pradėjimą ir Mariją visuomet vaizduoja esančią su sūnumi[5]. Perduodamas Morkaus pasakojimą apie Jėzaus susitikimą su namiškias (Mk 3,31-35 // Mt 12, 48-49), Matas perteikia panašią žinią apie naująją Jėzaus šeimą.
Evangelistą Luką (70-80 m.) galima laikyti pirmuoju mariologu, savo raštuose skyrusiu Marijos asmeniui ir vaidmeniui svarbią vietą[6]. Lukas Mariją pristato ne vien kaip Jėzaus Motiną, bet kaip tobulą Kristaus mokinio pavyzdį – „svarstantį visus įvykius savo širdyje“ (plg. Lk 2, 19). Ji yra malonės pilnoji, kurią palaiminta vadins visos kartos. Paskutinį kartą Luko raštuose ir Naujajame Testamente, Mariją regime aukštutiniame kambaryje drauge su mokiniais besimeldžiančią. Lukui Marija yra Bažnyčios Motina ir tobula Kristaus mokinė.
Evangelijoje pagal Joną (80-90 m.) Marija minima du kartus: Kanos vestuvėse (Jn 2,1-12) ir po Jėzaus kryžiumi (Jn 19,25-27). Abiejuose tekstuose Jėzus kreipdamasis į Motiną vartoja žodį moterie. Tokiu būdu Jonas nori pabrėžti Marijos kaip Naujosios Ievos ir Bažnyčios prototipo reikšmę.
Abu tekstai pilni teologinės simbolikos, kuri leidžia Mariją išvysti Naujosios Sandoros ir velykinio Įvykio šviesoje – ji yra ištikomoji Jėzaus Mokinė ir Naujoji Jeruzalė, kurios globai patikėti Jėzaus mokiniai.[7]
Jono tradicijai priskiriama ir Apreiškimo knyga (70 arba 95 m.), kurios dvyliktame skyriuje pasakojama apie paslaptingą moterį, kuri buvo „apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. (Apr 12, 1-2). Nors dabartiniai egzegetai čia įžvelgia Bažnyčios, gimdančios naujus tikinčiuosius, simbolį, tačiau neatmestina ir mariologinė šios perikopės interpretacija: visoje Jono tradicijoje Marija vadinama Moterimi, stovėdama po savo Sūnaus kryžiumi, ji kentėjo dvasines kančias („buvo nėščia ir dėjavo“) ir tapo daugelio vaikų motina.[8] Reikia pastebėti, kad ši perikopė pateikiama Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės lekcionariume, kaip geriausiai išreiškianti išaukštintos Dievo Motinos slėpinį.
Apibendrinant galima teigti, kad Naujajame Testamente pastebimas kokybinis Marijos vaidmens supratimas: nuo bevardės moters iki ištikimos Jėzaus Mokinės ir Bažnyčios Motinos.
[1] Skinkaitis R. Trumpas mariologijos kursas. Kaunas. 2008. P. 9-10.
[2] Mk 3, 31-35 (Naujoji Jėzaus šeima); Mk 6,1-6 (Jėzus – Marijos Sūnus); Mk 3, 20-21 (Saviškių reakcija į Jėzaus veiklą).
[3] Buby B. Mary of Galilee. New York. 2008. V. I. P. 45.
[4] Mt 1, 16 (Marija – Jėzaus Motina); Mt 1, 17-25 (Jėzaus įsikūnijimas ir gimimas); Mt 2, 1-12 (Išminčių atvykimas); Mt 2, 13-15 (Bėgimas į Egiptą); Mt 2, 19-23 (Sugrįžimas iš Egipto).
[5] Buby B. Mary of Galilee. Ten pat. P. 62.
[6] Lk 1, 26-38 (Apreiškimas Marijai); Lk 1, 39-45 (Apsilankymas pas Elzbietą); Lk 1, 46-56 (Magnificat); Lk 2, 1-21 (Jėzaus gimimas ir apipjaustymas); Lk 2, 22-35 (Paaukojimas Šventykloje); Lk 2, 41-52 (Atradimas šventykloje); Lk 11, 27-28 (Palaiminimas Žodžio klausytojams); Apd 1, 14 (Marija – Bažnyčios Motina).
[7] Skinkaitis R. Trumpas mariologijos kursas. Ten pat. P. 30.
[8] Potterie de la I. Mary in the mystery of covenant. New York. 1997.  P. 257-259.

Komentarai