08.15d. Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimas - iškilmė


Nors Marijos Dangun Paėmimo slėpinys kaip visiems katalikams privaloma tikėti tiesa (dogma) buvo paskelbta tik 1950m., tačiau šis mokymas siekia apaštalų laikus. Pirmosios rašytinės legendos apie Marijos išėjimą mus pasiekia iš IIIa. (jose užrašyta žodinė tradicija iš IIa. pr). Čia pateikiama legenda sukurta IVa.


MARIJOS UŽMIGIMAS
Šv. Apaštalo ir evangelisto Jono Išmintingojo pasakojimas apie Dievo Gimdytojos išėjimą.


1
Švenčiausioji ir palaimintoji Dievo Motina Marija, visuomet mergelė, dažnai lankydavo mūsų Viešpaties kapą; degindavo smilkalus ir melsdavosi parpuolusi ant kelių. Ji šventai tikėjo, kad Išganytojas, kuris gimė iš jos, vėl ją aplankys. Visa tai regėję žydai, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir pasakė: Marija kiekvieną dieną eina prie kapo. Mat vyriausiasis kunigas buvo pastatęs sargybą prie kapo, kad ji neleistų niekam ten melstis. Taigi jisai pasišaukė sargus ir klausė jų, ar tai tiesa, ką sako žydai. Sargai dievagojosi, kad nieko panašaus nėra matę. Nes Dievas neleido jiems regėti Marijos prie kapo. Kitą kartą, tai buvo Prisirengimo dieną, Švenčiausioji Mergelė vėl meldėsi prie kapo; štai atsivėrė dangus ir arkangelas Gabrielius[1] nužengė prie Marijos: Sveika, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimdytoja ! Tavo maldos pasiekė Dangų ir Tą, kuris išėjo iš tavęs. Ir štai tu paliksi šį pasaulį bei nueisi pas savo Sūnų į Dievo karalystę.
2
Po šios žinios, Marija iškeliavo į šventąjį Betliejų; jai patarnavo trys mergelės. Pailsėjusi Dievo Motina tarė mergelėms: Atneškite man smilkytuvą, idant aš galėčiau šlovinti Viešpatį. Šios taip ir padarė. O Marija meldėsi šiais žodžiais: O mano Viešpatie Jėzau Kristau, kuris iš savo begalinio gerumo panorai gimti iš manęs. Išklausyk mano maldą. Atsiųsk man apaštalą Joną, idant jį matydama, džiūgaučiau Tavyje. Taip pat atsiųsk man ir likusius apaštalus, tuos, kurie jau yra Tavo akivaizdoje bei tuos, kurie dar gyvena šiame pasaulyje. Aš trokštu juos pamatyti ir palaiminti Tavo vardu, kuris yra tūkstantį kartų palaimintas; žinau, kad tu visuomet išklausai savo nuolankią tarnaitę.
3
Marijai besimeldžiant, aš, apaštalas Jonas, Šventosios Dvasios galia, buvau paimtas iš Efezo ir nuneštas ton vieton, kur buvo mano Viešpaties Motina. Atsidūręs šalia jos, aš šlovinau Tą, kuris gimė iš jos. Tada aš tariau: Sveika, mano Viešpaties Motina, kuri pagimdei Kristų, mūsų Išganytoją - džiūgauk, nes greitai iškeliausi iš šio pasaulio su neapsakoma garbe. Ir Švenčiausioji Dievo Motina garbino Dievą už tai, kad aš, Jonas, atvykau pas ją. Ji prisiminė Viešpaties žodžius: Štai tavo Motina ir Štai tavo sūnus. Trys mergelės taip pat šlovino Dievą. Mergelė Marija man tarė: Melskis ir smilkyk. Ir aš meldžiausi: Viešpatie Jėzau Kristau, kurs darei nuostabius darbus, padaryk dar nuostabesnį stebuklą tai, kuri Tave pagimdė; leisk savo Motinai išeiti iš šio gyvenimo, o tie, kurie Tave nukryžiavo ir netikėjo Tavimi - lai stebisi ir netenka žado. Man baigus melstis Švenčiausioji Marija pasakė: Dabar duok man smilkytuvą.Ji meldėsi šiais žodžiais: Garbė Tau, mano Dieve ir mano Viešpatie, nes įvyko viskas, ką buvai man prižadėjęs - kad aš turėsiu išeiti iš šio pasaulio, kad Tu ateisi pas mane su angelų pulkais. Aš, Jonas, tariau jai: Tikrai mūsų Viešpats ir Dievas Jėzus Kristus ateis ir tu jį išvysi, kaip ir buvo žadėta. Švenčiausioji Dievo Motina man atsakė: Žydai prisiekė, kad kai aš mirsiu, jie sudegins mano kūną. Aš atsakiau: Niekas neišdrįs paliesti tavo šventojo ir puikiojo kūno. Mergelė Marija paėmė smilkytuvą ir smilkė, o iš dangaus pasigirdo balsas: Amen. Šventoji Dvasia paklausė manęs: Jonai, ar girdėjai balsą iš dangaus suskambusį pasibaigus maldai ? Aš atsakiau: Taip, aš girdėjau. Tuomet Šventoji Dvasia tarė man: Šis balsas reiškia, kad tavo broliai apaštalai yra arti, mano galios dėka, jie bus čia šiandien. Tai išgirdęs, aš, Jonas, ėmiau melstis.
4
Šventoji Dvasia tarė apaštalams: Lai visi atvyksta iš visų pasaulio kraštų ir susirenka šventajame Betliejuje, pasitikti svarbiausios Dievo Motinos gyvenimo dienos. Petras iš Romos, Paulius iš Tiberijos, Tomas iš Indijos, Jokūbas iš Jeruzalės, Andriejus, Petro brolis ir Pilypas bei Lukas, Simonas Uolusis ir Tadas buvo prikelti Šventosios Dvasios iš savo kapų. Jiems Šventoji Dvasia tarė: nemanykite, kad atėjo Prisikėlimo diena bet tai atsitiko todėl, kad jūs galėtumėte pasveikinti garbingąją ir šlovingąją mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motiną, nes jos Išėjimo diena arti, - ji bus paimta į Dangų. Taip pat ir Morkus atkeliavo iš Aleksandrijos. Petras buvo pagautas debesysna ir stovėjo tarp dangaus ir žemės, laikomas Šventosios Dvasios. Taip pat ir likusieji apaštalai buvo pagauti debesysna ir atsirado greta Petro. Šventosios Dvasios galia jie atvyko visi kartu.

5
Taip jie atsidūrė prie mūsų Dievo ir Viešpaties Motinos ir ją pagarbino tardami: Nebijok ir neliūdėk. Viešpats Dievas, kuris gimė iš tavęs, pasiims iš šio pasaulio didžioje garbėje. Marija, pradžiugusi Dieve, atsisėdusi lovoje , tarė apaštalams: Štai dabar tikiu, kad mūsų Dievas ir Mokytojas ateina iš Dangaus ir aš regėsiu Viešpatį, ir išeisiu iš šio pasaulio, nes pamačiau jus atvykusius. Papasakokite man, kaip kiekvienas iš jūsų sužinojote, kas aš iškeliauju, kaip ir iš kokių kraštų bei tolių jūs atvykote pas mane ?
6
Tuomet Petras kreipėsi į apaštalus: lai kiekvienas iš mūsų, kaip Šventoji Dvasia panorės viską, papasakoja Dievo Motinai. Ir aš, Jonas, tariau: Kai tik aš atėjau ėjau prie šventojo altoriaus Efeze, pasiruošti dieviškajai tarnybai, kai Šventoji Dvasia tarė man: "tavo Viešpaties Motinos išėjimas jau greitai. Vyk į Betliejų ir pasveikink ją." Su tais žodžiais apgaubė mane šviesa ir po akimirkos atsidūriau prie durų, kur tu gyveni. Tada Petras ėmė pasakoti: Ir aš, būdamas Romoje, per pietus išgirdau Šventosios Dvasios balsą sakantį:" tavo Viešpaties Motina iškeliauja, nes laikas yra arti, vyk į Betliejų jos pasveikinti." Ir štai šviesos debesis pakėlė mane aukštyn. Aš išvydau kitus apaštalus skrendančius ant debesų bei balsą sakantį: " Visi traukite Betliejun". Po to prabilo Paulius: Aš gyvenau netoli Romos, kai išgirdau Šventosios Dvasios balsą sakantį man: " tavo Viešpaties Motina palieka šį pasaulį ir iškeliauja į Dievo Karalystę, tad keliauk į Betliejų ir pasveikink ją." Didžiulis šviesos debesis mane pagavo ir nuleido čionai. Tomas irgi papasakojo: Aš keliavau po Indiją ir skelbiau Viešpaties Žodį; karaliaus sesers sūnus Labdanas norėjo mane pakviesti į savo rūmus, kai Šventoji Dvasia prabilo: "Ir tu, Tomai, keliauk į Betliejų pasveikinti Viešpaties Motinos, nes ji ruošiasi iškeliauti į Dangų." Šviesa pagavo mane ir nuleido pas Tave. Kitas prabilo Morkus: Kai aš, būdamas Aleksandrijoje, baugiau tris dienas trukusias maldas, Šventoji Dvasia mane pagriebė ir atnešė pas Tave. Matas tarė: Aš šlovinu ir garbinu Dievą, nes buvau laive ir grūmiausi su audra bei šėlstančia jūra. Staiga aš išvydau šviesos debesį, kuris išsklaidė tamsą ir nuramino audrą; jis pagavo mane ir atnešė Tau. Taip pat ir kiti apaštalai papasakojo, kaip jie atsirado pas Dievo Motiną. Štai Baltramiejus tarė: aš buvau Tėbuose ir skelbiau Žodį ir Šventoji Dvasia man pasakė: "Tavo Viešpaties Motina iškeliauja, vyk tad jos pasveikinti į Betliejų. Didžiulis šviesos debesis apsiautė mane ir taip atsidūriau pas tave.
7
Kai apaštalai baigė pasakoti savo istorijas, Dievo Motina iškėlė rankas į dangų ir meldėsi: " Aš šlovinu, aukštinu ir garbinu Tavo didingąjį Vardą, o Dieve, nes tu pažvelgei į savo nuolankią tarnaitę ir didžių dalykų man padarei, štai tuo šiol mane palaiminta vadins visos kartos ". Pasimeldusi ji tarė apaštalams: " smilkykite ir melskitės". Jiems besimeldžiant, pasigirdo griausmas iš dangaus ir nuaidėjo galingas balsas tarsi iš kovos vežimo. Visi išvydo miriadų miriadus dangaus angelų; o balsas buvo tarsi Žmogaus Sūnaus. Serafimai apsupo ratu namą, kuriame gulėjo Šventoji ir Nesuteptoji Dievo Motina Mergelė Marija. Visas Betliejus regėjo tai, kas atsitiko. Kai kurie iš jo gyventojų nuvyko Jeruzalėn ir viską papasakojo. Tuo metu kai pasigirdo balsas, saulė ir mėnulis staiga nusileido prie namo, o šalia jų atsirado minios šventųjų. Visa tai įvyko Dievo Motinos šlovei ir garbei. Taip pat atsitiko daugybė stebuklų: aklieji praregėjo, kurtieji ėmė girdėti, raišieji vaikščioti, raupsuotieji išgijo, demonų apsiėstieji buvo išlaisvinti. Visi, kuriuos vargino ligos, paliesdavo išorinę namo sieną, kuriame buvo Dievo Motina ir šaukdavo:[2] Švenčiausioji Marija, pagimdžiusi mūsų Viešpatį Kristų, būk mums gailestinga", tuomet jie pasveikdavo. Ir visi, kurie gyveno Jeruzalėje, išgirdę šią naujieną, ėjo į Betliejų, trokšdami išgydymo, kurie juos vargino. Tą dieną, visus tuos, kurie stebuklingai pasveiko apėmė didelis džiaugsmas. Jie šlovino Kristų mūsų Dievą ir Jo Motiną. Visoje Jeruzalėje vyko šventė, jos metu buvo giedamos psalmės ir giesmės.
8
O žydų kunigai, kartu su savo tarnais, stebėjosi šitais įvykiais, kurie dėjosi. Jie susirinko baisiai įniršę ir nutarė suimti Švenčiausiąją Dievo Motiną bei šventuosius apaštalus esančius Betliejuje. Ir kai daugybė žydų ėjo į miestelį, trokšdami atlikti tai ką sumanė, kelyje jie išvydo baisingą regėjimą, kuris pakirto jiems kojas. Tad žydai greitai apsisuko ir grįžę atgal visa papasakojo vyriausiajam kunigui. Tuomet visi kupini įniršio nuskubėjo pas valdytoją ir šaukė: [3]Ši moteris vargina mūsų tautą, išvaryk ją iš Betliejaus ir iš Judėjos. Prokuratorius nustebo išgirdęs apie visus nuostabius įvykius, kurie atsitiko ir tarė: Aš nesiruošiu jos vyti nei iš Betliejaus nei iš kitos vietos. Tačiau žydai nesiliovė aimanavę ir ėmė grasinti: Jei to nepadarysi, viską pranešime ciesoriui. Taip valdytojas buvo priverstas pasiųsti šimtininką, kad išvytų apaštalus iš Betliejaus. O Šventoji Dvasia tarė apaštalams ir Dievo Motinai: Štai valdytojas pasiuntė pas jus šimtininką, nes žydai surezgė sąmokslą. Tad keliaukite iš Betliejaus ir nebijokite, nes debesiu nukelsiu jus Jeruzalėn - Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios galia yra su jumis. Tai išgirdę apaštalai išėjo iš namo nešdami lovą, kurioje gulėjo Dievo Motina. Staiga, kaip ir buvo žadėjusi, Šventoji Dvasia juos pagavo debesiu ir jie akimirksniu atsidūrė prie Marijos namų Jeruzalėje. Apaštalai čia apsistojo ir penkias dienas be paliovos šlovino Dievą. Kuomet šimtininkas atėjo į Betliejų, jis nerado nei Dievo Motinos, nei apaštalų. Tuomet jis klausė gyventojų: Ar ne jus atėjote pas valdytoją ir pasakojote apie visus nuostabius ženklus ir stebuklus, kurie čia atsitiko ? Ir apie apaštalus, kurie atvyko iš skirtingų kraštų, - tai kur jie ? Eime, dabar pas valdytoją. Mat jis nežinojo apie apaštalų ir Dievo Motinos iškeliavimą. Taigi, šimtininkas ir Betliejaus gyventojai visa papasakojo prokuratoriui. Tik po penkių dienų visi suprato jog Dievo Motina yra Jeruzalėje, kartu su apaštalais. Nes atsitiko daug stebuklų ir ženklų. Ir štai didelės minios vyrų, moterų ir mergelių atėjo prie Marijos namų šaukdami: Švenčiausioji Marija, Kristaus mūsų Dievo Gimdytoja, nepamirški žmonių giminės. Tuomet žydai[4] su kunigais dar labiau įniršo, paėmę malkų, ugnies, jie nuėjo prie namo trokšdami jį sudeginti. O valdytojas stovėjo ir žiūrėjo kas bus. Tačiau vos tik žydai priėjo prie namo durų, staiga angelas pasiuntė ant jų didžiulę ugnį. Visa Jeruzalė išsigando ir šlovino Dievą, kuris gimė iš Jos. Valdytojas išvydęs kas atsitiko, garsiai ištarė: Iš tiesų, Tas, kuris gimė iš Mergelės, Tas, kurį jus nužudėte - yra Dievo Sūnus. Apie tai byloja šie ženklai. Tuomet kilo didelis nepasitenkinimas žydais, o daugelis įtikėjo į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, dėl stebuklų, kurie buvo padaryti.
9
Po šių ženklų, kurie atsitiko Dievo Motinos, visuomet Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos dėka, Šventoji Dvasia tarė mums, apaštalams: Viešpaties dieną Išganytojas gimė Betliejuje; Viešpaties dieną Jeruzalės vaikučiai su palmių šakelėmis jį sutiko, šaukdami: " Hosana, Aukščiausiajam, palaimintas kuris ateina Viešpaties vardu "; Viešpaties dieną jis prisikėlė iš numirusiųjų; Viešpaties dieną jis ateis iš Dangaus didžioje garbėje ir šlovėje pasiimti Švenčiausios ir garbingiausios Mergelės Marijos, kuri jį pagimdė. Atėjus sekmadieniui Dievo Motina tarė apaštalams: Smilkykite, nes ateina Kristus apsuptas miriadų angelų; štai jis - sėdintis ant cherubinų. Mums besimeldžiant atsirado nesuskaitoma daugybė angelų, o virš jų Viešpats, nešamas cherubinų. Ir štai skaisčiausia šviesa apšvietė Mergelę Mariją, o visos Dangaus dvasios puolė priešais Viešpatį ir jį pagarbino. Jisai tarė savo motinai: Nebijok, lai pradžiunga ir nurimsta tavo širdis, nes tau leista pamatyti mano šlovę, kurią man suteikė Tėvas. Švenčiausioji Mergelė Marija pakėlė akis ir išvydo Sūnų, pilną garbės, kurią neįmanoma apsakyti. Viešpats atsirado šalia jos ir pasakė: [5]Nuo dabar tavo nesuteptas kūnas bus perkeltas į Rojų, o tavo švenčiausioji siela į Dangų, mano Tėvo malonėn, kur Jisai viešpatauja neperregimoje šviesoje. Tai išgirdusi Dievo Motina paprašė: Viešpatie, ištiesk savo dešinę ir palaimink mane. Viešpats ištiesė savo skaisčiausiąją ranką ir palaimino Mariją. Švenčiausioji Mergelė Marija paėmė šią nesuteptą ranką ir pabučiavo tardama: Aš garbinu šia dešinę ranką, nes ja Tu sutvėrei dangų ir žemę. Maldauju Tavęs, Kristau ir Dieve - Amžių Karaliau, Tėvo viengimi Sūnau, - išklausyk savo nuolankią tarnaitę. Tu, kuris gimei iš manęs ir iš meilės išgelbėjai visą žmoniją, gelbėk kiekvieną, kuris šaukiasi, meldžia ar prisimena Tavo tarnaitę. Tai išgirdę apaštalai parpuolė ant kelių ir ėmė prašyti: O, Viešpaties Motina, palaimink šį pasaulį, nes tu iškeliauji. Juk tu palaiminai ir išvadavai jį pagimdydama Pasaulio Šviesą. Tuomet Dievo Motina meldėsi: O Dieve, iš savo gailestingumo siuntęs savo vienatinį Sūnų į mano vargingą kūną, tam, kad gimtų iš manęs tokiu pat vargingu kūnu, - pasigailėk pasaulio ir kiekvienos sielos, kuri šauksis Tavojo Vardo. Paskui ji vėl meldė: O Dieve, o Dangaus Karaliau, o Gyvojo Dievo Sūnau, išklausyk kiekvieno, kuris šauksis Tavojo Vardo idant Tavasis Gimimas būtų šlovinamas. Ir trečią kartą ji prašė: O Viešpatie [6]Jėzau Kristau, kuris esi visagalis danguje ir žemėje, aš šaukiuosi Tavo Šventojo Vardo - pašventink tas vietas, kuriose bus šaukiamasi mano vardo; pašlovink tuos, kurie manęs šauksis idant jie Tave šlovintų mano vardu, nes tu išklausysi visus jų prašymus ir maldas. Tuomet Viešpats tarė savo Motinai: Lai pradžiunga tavoji širdis, nurimk, - o apdovanotoji malonėmis Tėvo, Manęs ir Šventosios Dvasios. Kiekvienas, kuris šauksis tavojo Vardo - nebus sugėdintas, bet susilauks gailestingumo ir ramybės, tiek šiame, tiek aname pasaulyje.
10
Tuomet Viešpats prabilo į Petrą: Atėjo laikas giedoti šlovės giesmes. Petras ėmė giedoti, o su juo ir visos Dangaus dvasios, šaukdamos: Aleliuja. Staiga Dievo Motinos veidas ėmė šviesti skaisčiau nei saulė; ji palaimino apaštalus ir ėmė šlovinti Dievą. Viešpats ištiesė savo ranką ir priėmė Marijos šventą ir nesuteptą sielą. Su sielos išėjimu, visas kambarys buvo užlietas neperregima šviesa ir pakvipo nuostabiausias kvapais. Ir štai, aš išgirdau balsą iš Dangaus: Palaiminta esi tarp moterų. Tuomet aš, Petras, Paulius ir Tomas suvyniojome jos puikųjį kūną ir paguldėme į karstą. Mums benešant jį, vienas žydas, vardu Jefonijas, pribėgo ir sugriebė karstą; ir štai Viešpaties angelas ugnies kardu nukirto jam rankas iki pečių, ir jos liko kabėti ore, virš karsto. Išvydusi šį stebuklą minia kalbėjo: Iš tiesų, Tas, kuris gimė iš tavęs yra tikras Dievas, - o Dievo Motina, nepaliestoji Mergele Marija. Ir Jefonijas, kai Petras jam pasakė kokius stebuklus Dievas daro per ją, atsistojo šalia karsto ir šaukė: Švenčiausioji Marija, Dievo Gimdytoja, pasigailėk manęs. Tuomet Petras atsigręžė į jį tardamas: Vardu To, kuris gimė iš jos, - tavo rankos, kurios buvo atimtos iš tavęs, vėl tau grąžinamos. Ir štai, rankos kabėjusios virš karsto vėl prigijo Jefonijui. Ir jis įtikėjo, ir šlovino Viešpatį Kristų, kuris gimė iš Jos.
11

Po šio įvykio apaštalai nunešė Marijos karstą ir paguldė jos šventąjį kūną naujame kape, kuris buvo Getsemanės sode[7]. Ir neapsakomas kvapas pasklido iš Dievo Motinos Mergelės Marijos kapo; tris dienas angelai šlovino Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gimė iš jos. Baigiantis trečiajai dienai daugiau nebesigirdėjo angelų giesmių. Visiems tapo aišku, kad jos nepaliestasis kūnas buvo paimtas į Rojų.
12
Ir štai mes išvydome Elzbietą, šv. Jono Krikštytojo motiną, Oną - mūsų Valdovės motiną, Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir Dovydą. Jie visi šlovino Viešpatį ir giedojo Aleliuja. Šventųjų minios garbino Dievo Motiną; visur buvo pilna šviesos, nes nėra nieko nuostabesnio už šviesą. Nuostabus kvapas sklido iš tos vietos, kur buvo jos kūnas. Taip pat giesmės, nuostabiausios giesmės, kurias gali girdėti tik nesuteptieji. O mes, apaštalai, išvydę jos kūno perėjimą, šlovinome Dievą, kad parodė mums savo galybę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motinos išaukštinimu. O josios maldas, globą, palaikymą ir apsaugą mes galime gauti tiek šiame, tiek aname pasaulyje. Todėl mes visur ir visada garbiname jos viengimį Sūnų, kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.
[1] Kituose variantuose-arkangelas Mykolas.
[2] Tikriausiai čia autorius įterpė savo laikmečio maldas Marijai.
[3] Scena panašiai konstruojama kaip ir Evangelijos pasakojamuose apie Jėzaus teismą pas Pilotą. Nors valdytojo vardas neminimas, galima įtarti, kad čia turimas galvoje Poncijus Pilotas.
[4] Žmonės skirstomi į žydus ir kitus. Žydai čia įvardinami, kaip priešininkai. Deja šis apokrifas liudija jau susiklosčiusį neigimą požiūrį į žydų tautą - kaip krikščionių priešininkus.
[5] Gana keistas išsireiškimas. Dar skiriamas Rojus - kaip prikeltųjų buveinė ir Dangus- kaip Dievo artumo vieta. Matyt Marijos dangun Ėmimas suvoktas taip, kad jos kūnas nepaliekamas irimui ir prikeliamas dabar, o ne Antrojo Kristaus Atėjimo metu. Todėl galime kalbėti apie Mergelės Marijos prikėlimą iš numirusių.

[6] Pati Marija "įteisina" jos užtarimo šaukimąsi.
[7] Jau nuo IIa., Jeruzalės krikščionys lankydavo Marijos kapą šioje vietoje. Tradiciją, kad Marija palaidota Jeruzalėje, pirmasis pamini gnostikas Leucijus, apie 150m., parašęs apokrifinius apaštalo Jono darbus. Čia sakoma, kad Jonas į Efezą išvyko po Marijos mirties.

Komentarai