Marijos Užmigimas - IId


Marijai besimeldžiant, aš, apaštalas Jonas, Šventosios Dvasios galia, buvau paimtas iš Efezo ir nuneštas ton vieton, kur buvo mano Viešpaties Motina. Atsidūręs šalia jos, aš šlovinau Tą, kuris gimė iš jos. Tada aš tariau: Sveika, mano Viešpaties Motina, kuri pagimdei Kristų, mūsų Išganytoją - džiūgauk, nes greitai iškeliausi iš šio pasaulio su neapsakoma garbe. Ir Švenčiausioji Dievo Motina garbino Dievą už tai, kad aš, Jonas, atvykau pas ją. Ji prisiminė Viešpaties žodžius: Štai tavo Motina ir Štai tavo sūnus. Trys mergelės taip pat šlovino Dievą. Mergelė Marija man tarė: Melskis ir smilkyk. Ir aš meldžiausi: Viešpatie Jėzau Kristau, kurs darei nuostabius darbus, padaryk dar nuostabesnį stebuklą tai, kuri Tave pagimdė; leisk savo Motinai išeiti iš šio gyvenimo, o tie, kurie Tave nukryžiavo ir netikėjo Tavimi - lai stebisi ir netenka žado. Man baigus melstis Švenčiausioji Marija pasakė: Dabar duok man smilkytuvą.Ji meldėsi šiais žodžiais: Garbė Tau, mano Dieve ir mano Viešpatie, nes įvyko viskas, ką buvai man prižadėjęs - kad aš turėsiu išeiti iš šio pasaulio, kad Tu ateisi pas mane su angelų pulkais. Aš, Jonas, tariau jai: Tikrai mūsų Viešpats ir Dievas Jėzus Kristus ateis ir tu jį išvysi, kaip ir buvo žadėta. Švenčiausioji Dievo Motina man atsakė: Žydai prisiekė, kad kai aš mirsiu, jie sudegins mano kūną. Aš atsakiau: Niekas neišdrįs paliesti tavo šventojo ir puikiojo kūno. Mergelė Marija paėmė smilkytuvą ir smilkė, o iš dangaus pasigirdo balsas: Amen. Šventoji Dvasia paklausė manęs: Jonai, ar girdėjai balsą iš dangaus suskambusį pasibaigus maldai ? Aš atsakiau: Taip, aš girdėjau. Tuomet Šventoji Dvasia tarė man: Šis balsas reiškia, kad tavo broliai apaštalai yra arti, mano galios dėka, jie bus čia šiandien. Tai išgirdęs, aš, Jonas, ėmiau melstis. Šventoji Dvasia tarė apaštalams: Lai visi atvyksta iš visų pasaulio kraštų ir susirenka šventajame Betliejuje, pasitikti svarbiausios Dievo Motinos gyvenimo dienos. Petras iš Romos, Paulius iš Tiberijos, Tomas iš Indijos, Jokūbas iš Jeruzalės, Andriejus, Petro brolis ir Pilypas bei Lukas, Simonas Uolusis ir Tadas buvo prikelti Šventosios Dvasios iš savo kapų. Jiems Šventoji Dvasia tarė: nemanykite, kad atėjo Prisikėlimo diena bet tai atsitiko todėl, kad jūs galėtumėte pasveikinti garbingąją ir šlovingąją mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motiną, nes jos Išėjimo diena arti, - ji bus paimta į Dangų. Taip pat ir Morkus atkeliavo iš Aleksandrijos. Petras buvo pagautas debesysna ir stovėjo tarp dangaus ir žemės, laikomas Šventosios Dvasios. Taip pat ir likusieji apaštalai buvo pagauti debesysna ir atsirado greta Petro. Šventosios Dvasios galia jie atvyko visi kartu. Taip jie atsidūrė prie mūsų Dievo ir Viešpaties Motinos ir ją pagarbino tardami: Nebijok ir neliūdėk. Viešpats Dievas, kuris gimė iš tavęs, pasiims iš šio pasaulio didžioje garbėje. Marija, pradžiugusi Dieve, atsisėdusi lovoje , tarė apaštalams: Štai dabar tikiu, kad mūsų Dievas ir Mokytojas ateina iš Dangaus ir aš regėsiu Viešpatį, ir išeisiu iš šio pasaulio, nes pamačiau jus atvykusius. Papasakokite man, kaip kiekvienas iš jūsų sužinojote, kas aš iškeliauju, kaip ir iš kokių kraštų bei tolių jūs atvykote pas mane ?

Komentarai