Joakimo ir Onos istorija - VIId


VII skyrius
Joakimas ir Ona ištesi Dievui duotą pažadą – trejų metų sulaukusią Mergelę atiduoda į Viešpaties Šventyklą.


Marija augo. Jai suėjo dveji. Tuomet Joakimas tarė: “ Nuneškime ją į Viešpaties Šventyklą idant ištesėtume duotą žodį, kitaip Viešpats nusigręš nuo mūsų ir ši auka nebus jam priimtina. “ Tačiau Ona pasakė: “ palaukime kol jai sueis treji, kad ji nebesiilgėtų tėvų. “ Joakimas sutiko[i]. Ir štai mergaitei suėjo treji[ii]. Tą dieną Joakimas liepė: “ pakvieskite tyrąsias žydų mergeles, lai jos neša degančius žibintus, idant vaikelis neimtų spyriotis ir jo širdis nenusigręžtų nuo Viešpaties Šventyklos. “ Taip jie ir padarė. Priėjus Šventyklą, kunigas paėmė Mariją ant rankų, pabučiavo ir palaimino: “ Viešpats išaukštins tavo vardą visose kartose, per tave, laikui bėgant Viešpats atsiųs atpirkimą savo tautai. “ Tuomet kunigas pasodino ją ant trečio altoriaus laiptelio. Viešpaties Dvasia nužengė ant Marijos ir ši ėmė šokti. Visi Izraelio namai pamilo mergaitę.[iii] .Joakimas ir Ona grįžo namo stebėdamiesi ir šlovindami Dievą už tai, kad mergaitė nenusigręžė nuo Jo[iv].


[i] Plg.: “ Vyras Elkana ir visa jo šeima ėjo atnašauti VIEŠPAČIUI metinės aukos ir įvykdyti savo įžado. Bet Hana nėjo. Savo vyrui ji sakė: "Kai tik berniukas bus nutrauktas, aš jį nuvesiu. Tada jis atsistos VIEŠPATIES akivaizdoje ir pasiliks ten amžinai. Aš jį atnašausiu kaip nazirą visam laikui". Jos vyras Elkana jai tarė: "Daryk, kas tau atrodo geriausia. Būk namie, kol jį nujunkysi. Tik VIEŠPATS teįvykdo savo žodį!" (1 Sam 1, 21 - 23 a.)
[ii] Autorius seka Samuelio istorija, kai motina Hana, už suteiktą malonę, nuveda savo sūnų į padangtę pas kunigą Elį. Tikrąją šventyklą pastatė karalius Saliamonas, apie 968 - 961 m. pr. Kr. Marija buvo nuvesta jau į Erodo Didžiojo Šventyklą, pastatytą apie 20 - 19 m. pr. Kr ir sugriautą 70 m.
[iii] Plg.: “ Bet visas Izraelis ir Judas mylėjo Dovydą, nes jis, vesdamas juos į žygius, kartu eidavo ir kartu grįždavo. “ (1 Sam 18, 16)
[iv] Onos ir Joakimo istorijos pabaiga.

Komentarai