Joakimo ir Onos istorija - VId


VI skyrius
Marija saugoma nuo visko, kas galėtų ją sutepti. Jos priežiūrai paskiriamos septynios mergelės. Kai Marija sukanka vieneri, jos tėvas iškelia didelę puotą. Nauja Onos giesmė.


Bėgo dienos ir vaikelis augo tvirtas ir sveikas. Kai Marijai suėjo pusė metų, motina pastatė ją ant žemės, norėdama pažiūrėti ar mergaitė stovės. Marija nuėjo septynis žingsnius ir grįžo atgal pas motiną. Tuomet Ona paėmusi ją ant rankų tarė: “ tebūnie pašlovintas Viešpats mano Dievas. Tu daugiau nebevaikščiosi šia žeme iki tolei, kol aš tave atiduosiu į Viešpaties Šventyklą. Taigi Ona padarė aptvarėlį[i] už savo lovos ir taip saugojo savo dukterį nuo visa ko nešvaraus ir sutepto. Ji pakvietė žydų mergeles, kurios buvo tyros; jos nešiodavo Mariją ant rankų[ii]. Kai mergaitei suėjo vieneri, Joakimas iškėlė didžiulę puotą ir sukvietė Rašto aiškintojus, Vyresniuosius ir visus Izraelio žmones. Joakimas padavė Mariją kunigams ir šie ją palaimino tardami: “ O mūsų protėvių Dieve, palaimink šį vaiką ir padaryk jos vardą žinomą visose kartose.[iii] “ Visi žmonės pritarė: “ taip tebūna, tebūna. Amen .“ Paskui Joakimas nunešė Mariją vyriausiems kunigams ir šie ją palaimino: “ O Aukščiausiasis Dieve, pažvelk į šį kūdikį ir palaimink jį visokeriopa palaima. “ Tuomet Ona nunešė Mariją į aptvarėlį ir pamaitino. Vėliau ji giedojo Viešpačiui naują giesmę[iv]: “ Aš šlovinu Viešpatį savo Dievą, nes jis išgirdo mane ir užčiaupė burnas mano vargintojams. Iš savo teisumo ir dosnumo Viešpats man atsiuntė vaisių. Kas pasakys Rubeno sūnums, kad Ona maitina ?[v] “ [Klausykite ir išgirskite visos dvylika Izraelio giminių – Ona maitina, maitina krūtimi.] Ji paguldė dukterį į aptvarėlį ir nuėjo patarnauti svečiams. Šventei pasibaigus, šie išsiskirstė ir šlovino Viešpatį, Izraelio Dievą.

[i] Pažodžiui: šventovę (sanktuarijus).
[ii] Kitur priduriama: jos lankė ir maudė ją.
[iii] Plg.: “ Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos “ (Lk 1, 48 b.)
[iv] Padėkos giesmė Dievui už suteiktą malonę yra įprastas Šv. Rašto istorijų bruožas:
· Samuelio motinos Hanos padėkos giesmė (1 Sam 2, 1 – 10).
· Judita šlovina Viešpatį už pergalę (Jud 16, 1 – 17).
· Marijos giesmė Magnificat (Lk 1, 47 – 56).
[v] Plg.: " Kas gi būtų galėjęs pasakyti Abraomui, kad Sara žindys vaikus? “ (Pr 21, 7 b).

Komentarai