Joakimo ir Onos istorija - IVd


IV skyrius
VIEŠPATS išklauso teisiųjų maldas ir pasiunčia angelą su džiugia naujiena. Stebuklingas Marijos prasidėjimas ir Joakimo grįžimas namo.


Ir štai Onai apsireiškė Viešpaties angelas[i], kuris tarė: “ Ona, Ona, VIEŠPATS Dievas išgirdo tavo maldą, štai tu pastosi ir pagimdysi, o tavo palikuonis bus garsus visame pasaulyje. “ Tai išgirdusi Ona pradžiugo: “ Šlovė Viešpačiui mano Dievui. Jei aš pagimdysiu, ar berniuką ar mergaitę, paaukosiu savo vaiką kaip atnašą Viešpačiui savo Dievui. Jis tarnaus Jam per visas savo gyvenimo dienas.[ii] “ Taip jai bekalbant, į sodą atėjo du pasiuntiniai ir pranešė: “ Tavo vyras Joakimas grįžta namo su kaimenėmis, nes Viešpaties angelas apsireiškė jam sakydamas: ‘ Joakimai, Joakimai, Viešpats Dievas išklausė tavo maldas. Kelkis, nes tavo žmona tapo nėščia[iii]. “ Beregint Joakimas atsikėlė, pasišaukė piemenis ir liepė: “ atneškite man dešimt avinėlių be dėmės ir kliaudos – jie bus auka Viešpačiui mano Dievui. Taip pat atneškite dvylika [švelniakailių] veršelių – jie bus kunigams ir vyresniųjų tarybai; o šimtas ožiukų – visiems likusiems žmonėms. “ Taigi Joakimas grįžo su savo kaimenėmis namo, o Ona laukė jo prie vartų[iv]. Išvydusi pargrįžtantį vyrą, ji pribėgo ir puolė jam ant kaklo[v] sakydama: “ Dabar matau, kad Viešpats Dievas tikrai palaimino mane: štai našlė jau nebe našlė, o ta kuri buvo bevaikė – pastojo. “ Ir Joakimas pirmą dieną ilsėjosi namuose.

[i] Tikriausiai arkangelas Gabrielius.
[ii] Plg. Samuelio motinos Onos įžadas: “ O, Galybių VIEŠPATIE, jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės kančią, jei atsiminsi mane, neužmirši savo tarnaitės, jei suteiksi savo tarnaitei palikuonį, tada atiduosiu jį tau kaip nazirą visoms jo gyvenimo dienoms: nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers, ir skustuvas jo galvos nepalies. " (1Sam 1, 11)
[iii] Autorius teigia, kad Marija buvo pradėta be vyro (kaip ir Jėzus). Tuo norima pasakyti, kad ji gimė be gimtosios nuodėmės. Tai pirmosios tikėjimo Marijos Nekaltuoju Prasidėjimu užuomazgos. (Vėlesniuose rankraščiuose bandyta ištaisyti šį teiginį)
[iv] Neaišku ar čia minima Joakimo namų vartai, ar Jeruzalės Šventyklos Aukso vartai.
[v] Plg.: “ Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. “ (Lk 15, 20 b.)

Komentarai