Malda Motina Nepaliaujamai Pagalbai (I)


O Motina Nepaliaujamoji Pagalba, suteik malonę, kad aš visuomet šaukčiausi Tavo galingojo Vardo, kuris yra gyvųjų sargas ir mirštančiųjų išgelbėjimas. O tyriausioji Marija, o mieliausioji Marija, tegul Tavo Vardas visuomet būna ant mano lūpų. nedelsk su pagalba, o Šventoji Mergele, kaitik aš šauksiuos Tavęs; nes visuose gundymuose, visuose reikaluose aš nepaliausiu šauktis Tavęs, visuomet kartodamas Tavo šventąjį Vardą: MARIJA, MARIJA. O kokia paguoda, kokia saldybė, koks pasitikėjimas, koks jausmas pripildo mano sielą, kai aš ištariu Tavo Šventąjį Vardą ar vien tik pagalvoju apie Tave. Dėkoju Viešpačiui, kuris suteikė Tau, mano paties labui, tokį brangų, tokį galingą, tokį mielą Vardą. Bet aš nepasitenkinsu vien TavoVardo kartojimu. Tegul mano meilė Tau, skatina mane visuomet šlovinti Tave, Motina Nepaliaujamoji Pagalba. Amen

Komentarai