Fatimos apsireiškimų istorija - IVd.


Stebuklinga Pirmoji Komunija
Trečiasis angelo apsireiškimas įvyko 1916 metų rugsėjį ar spalį (Liucija tuomet dar nepažino kalendoriaus). Vaikai, ganydami avis Cabeço kalvoje, kalbėjo rožančių. Staiga juos vėl apšvietė dangiška šviesa. Vaikai pamatė Viešpaties angelą. Jis rankoje laikė taurę, virš kurios buvo Ostija. Iš Ostijos į taurę sruveno Kraujas. Angelas atsiklaupė ir paragino vaikus melstis drauge. Vaikai atsiklaupė ir kartu su angelu triskart sukalbėjo šią maldą:
Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, su giliausia pagarba aš šlovinu Tave ir aukoju Tau Brangiausiąjį Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, esančius visuose žemės tabernakuliuose, kad atsilyginčiau už visus piktžodžiavimus, šventvagystes ir abejingumą, kuriais Jis įžeidžiamas. Dėl begalinių Jo Švenčiausiosios Širdies bei Nekaltosios Marijos Širdies nuopelnų aš prašau Tave vargšų nusidėjėlių atsivertimo.
Po to angelas atsistojo ir davė Liucijai valgyti Ostiją, o Jacintai ir Pranciškui davė gerti iš taurės. Angelas kalbėjo:
– Priimkite Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, kuriuos nedėkingi žmonės taip niekina. Atgailaukite už jų nuodėmes, guoskite savąjį Dievą!
Angelas vėl suklupo ir vėl su vaikais triskart sukalbėjo maldą „Švenčiausioji Trejybe“. Tuomet pradingo.
Vaikai dar ilgai kartojo abi angelo maldas. „Dievo buvimo galia buvo tokia stipri, kad ji mus beveik visiškai sukaustė ir sunaikino. Atrodė, kad ilgą laiką ji mums atėmė kūno pojūčius. Tomis dienomis mes dirbome savo darbus lyg nešami tos antgamtinės būtybės, kuri skatino mus veikti. Ramybė ir laimė, kuriuos jautėme, buvo didžiuliai, bet visiškai vidiniai ir kreipiantys sielą į Dievą“, – rašo Liucija.
Angelo suteikta Komunija sukėlė nemažai diskusijų teologų tarpe. Argi šv. Pavidalų konsekracija ir Komunijos dalinimas nėra įšventintų kunigų privilegija? Juk joks angelas neturi galios aukoti šv. Mišių! Tačiau daugelio šventųjų gyvenimai patvirtina mistinės Komunijos galimybę – Komuniją iš angelo rankų yra gavę ir šv. Stanislovas Kostka, ir šv. Raimundas Nonatas bei šv. Gerardas Majela. Kanauninkas Barthas paklausė Liuciją: „Ar manai, kad tą dieną tu tikrai priėmei Komuniją kaip ir prie Dievo stalo?“ Liucija be jokių abejonių patvirtino: „Manau, kad taip, nes aš jaučiau Ostijos prisilietimą, kaip ir įprastų komunikantų“. Taigi taurė ir Ostija angelo rankose nebuvo vien simbolis ar grynai dvasinė vizija, tai buvo tikri šv. Pavidalai, kuriuos angelas turėjo stebuklingu būdu gauti kuriose nors kunigo aukojamose šv. Mišiose.
Atrodo, lyg apsireiškęs angelas patvirtintų šv. popiežiaus Pijaus X 1910 m. dekretą Quam singulari, kuriuo leista Pirmąją Komuniją priimti vaikams iškart pasiekus sąmoningo amžiaus, tai yra maždaug šešių septynių metų. Fatimos klebonas Cruzas, paklusdamas šiam nutarimui, 1913 metais suteikė Pirmąją Komuniją šešiametei Liucijai. Tačiau naujasis klebonas Ferreira užsispyrusiai neduodavo Komunijos nesulaukusiems dešimties metų vaikams, todėl Pranciškus ir Jacinta dar nebuvo jos gavę.

Komentarai