05.24d. Švč. Mergelė Marija Krikščionių Pagalba


Šiuo vardu Mariją pirmasis pavadino šv. Jonas Auksaburnis 345m. Titulas Auxilium Christianorum į Marijos litaniją įtrauktas 1576m., kaip padėka Dievo Motinai už pergalę prieš Osmanų imperiją Lepanto mūšyje (1571m. spalio 7d.) 1808m. liepos 5d. Napaleono įsakymu buvo suimtas ir ištremtas popiežius Pijus VII, laisvę jis atgavo po šešių metų - 1814m. kovo 17d. Tų pačių metų gegužės 24d. Pijus VII iškilmingai sugrįžo Romon. 1815m. kaip padėką Marijai už išlaisvinimą popiežius savo žemėse įvedė Marijos Krikščionių Pagalbos šventę, paskirdamas jai savo sugrįžimo dieną - 05.24d. Ilgainiui ši šventė išplito visame katalikiškame pasaulyje. Marija Krikščionių Pagalba yra Saleziečių ordino, Australijos ir Kinijos Globėja.


Tu, dukterie, esi Dievo Aukščiausiojo palaiminta
labiau už visas moteris žemėje!
Tebūna pašlovintas VIEŠPATS Dievas,
dangaus ir žemės Kūrėjas,
vedęs tave nukirsti
mūsų priešų vado galvą!
Tavo gyrius niekad neišblės širdyse žmonių,
atmenančių Dievo galybę.
Tesuteikia Dievas, kad tavo žygis
būtų tau amžina garbė,
ir teatlygina tau visokeriopa palaima!
Nes tu statei į pavojų savo gyvastį,
kai mūsų tauta buvo paklupdyta,
ir nukreipei mūsų pražūtį,
eidama teisiu keliu priešais mūsų Dievą“.
(Jdt 13, 18 - 20)


Visi Kristaus tikintieji tegul karštai prašo Dievo ir žmonių Motiną, kad ji, savo maldomis padėjusi gimstančiai Bažnyčiai ir dabar išaukštinta danguje virš visų palaimintųjų ir angelų, visų šventųjų bendrystėje užtartų mus savo Sūnui, iki visos tautų šeimos – ir krikščioniškomis vadinamos, ir dar nepažįstančios savo Išganytojo – taikoje ir santarvėje laimingai susiburs į vieną Dievo tautą švenčiausiosios ir nedaliosios Trejybės garbei.

Lumen gentium 69

Komentarai