Pasiaukojimas Motinai Gerajai Patarėjai


Garbingiausioji Mergele, Geroji Patarėja, Įsikūnijusio Žodžio Motina, Dievo malonės Ižde, Nusidėjėlių Užtarėja, aš neverčiausias tarnas prašau, kad atkreiptum į mane savo akis ir padėtum šiame ašarų slėnyje. Per Brangiausiąjį savo Sūnaus Kraują išmelsk man nuodėmių atleidimą. Panaudok visus mano gyvenimo įvykius mano sielos išganymui. Padėk laimėti Bažnyčiai pergalę prieš jos priešus ir skleisti Dievo Karalystę visoje žemėje.

Leonas XIII

Komentarai