Gavėnios Maldos Marijai - Id


Vainikėlis („Karunka“)

(Lietuvoje paplito nuo XVIIIa. )


JEI MARIJĄ MYLIME TIKRAI,

* josios atminimą gerbkim kaip vaikai, *

prisiminkim Motinos skausmus,

* žvelkim į šventuosius jos Širdies džiaugsmus.


Pirmas peilis smigo jai giliai *

ir nekaltą Širdį žeidė sopuliai, *

kai pamatė Jėzų suimtą

* ir teisman tą tamsią naktį vedamą.


Antras peilis vėrė skaudžiai ją, *

kai regėjo Sūnų žiauriai plakamą; *

trečias – kai vainiką dėjo jam *

ir galva jo sviro sopuly skaudžiam.


Ketvirtasis skausmas Širdyje, *

kai sutiko Jėzų kryžiaus kelyje. *

Penktas – kai jį kalė vinimis, *

kai tekėjo šventas kraujas srovėmis.


O šeštasis buvo toks skaudus, *

kai ant kryžiaus mirė mylimas Sūnus, *

kai užgeso žvilgsnis jo meilus *

ir nutilo balsas Atpirkėjo mūs.


Septintasis skausmas jos Širdy, *

kai žaizdas ji matė Jėzaus iš arti,

* nuimtą nuo kryžiaus glausdama, *

ašarom graudžiausiom kūną plaudama.


Iškankintas Jėzus mirė jau, *

bet Marijos Širdžiai buvo dar skaudžiau: *

ji visa paskendo liūdesy, *

nusileido saulė Motinos Širdy.


Bet varge šiam, tarp baisių skausmų, *

Marija turėjo ir šviesių dienų: *

džiaugės viltim jos gera Širdis, *

kad mirtimi Jėzus žmones išganys.


Pirmas buvo džiaugsmo spindulys, *

kai dangaus aplankė ją pasiuntinys. *

Antras – kai Elzbietą lankė ji, *

trečias – kai suskambo jos giesmė džiugi.


Ketvirtasis džiaugsmas toks skaidrus – *

gimė jau tvartely dieviškas Sūnus. *

Penktas – dėl Išminčių iš Rytų, *

šeštas – kai atrado jį tarp daktarų.


Septintasis džiaugsmas – tai dangus, *

kur ją vainikavo mylimas Sūnus *

Karaliene žemės ir dangaus; *

ten jos didis džiaugsmas niekad nesiliaus.


Motinėle, meldžiame karštai, *

mūsų neužmirški, kai varge matai. *

Melski Sūnų nuolatos už mus, *

kad pašvęstų mūsų džiaugsmą ir skausmus.


Ko mums trūksta, visada matyk, *

o skaistyklos sielas kančiose lankyk. *

Melsk stiprybės mums vargus iškęst *

ir dangaus linksmybę taip kaip Tu surast.

Komentarai